Illustration med de tre planerade huskropparna. Bevarad naturmark framför.
Perspektiv, vy från övre Ekholmsvägen. Naturmark bevaras söder om hus 3. ÅWL Arkitekter.
Projekt Planerat

100 hyresrätter vid Ekholmsvägen

Skärholmen

Flerbostadshus nära kollektivtrafik och naturområden längs Ekholmsvägen. Förslaget innehåller tre punkthus i åtta till nio våningar. Planen bedöms bidra positivt till en socialt hållbar stadsmiljö, genom bostäder i olika storlekar samt många entréer mot gatan.

Bilder i samrådsförslag

Tre punkthus föreslås vid Ekholmsvägen. Huvudfasader mot gatan
Perspektiv, vy från nedre Ekholmsvägen. Huvudfasader mot gatan. Bild: ÅWL Arkitekter
Flygvy som visar tre nya punkthus med åtta till nio våningar
Flygvy Ekholmsvägen Bild: ÅWL Arkitekter
Illustrationsplan som visar de tre nya punkthusens placering vid Ekholmsvägen
Illustrationsplan Ekholmsvägen. Bild: ÅWL Arkitekter
Nedre våningen Ekholmsvägen med bland annat cykelrum , växtbäddar, sittplats, cykelparkering och klättrande grönska
Nedre våningen Ekholmsvägen Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektiv, vy från övre Ekholmsvägen. Naturmark bevaras söder om hus 3.
Perspektiv, vy från övre Ekholmsvägen. Naturmark bevaras söder om hus 3. Bild: ÅWL Arkitekter

Projektfakta

Syftet med detaljplaneförslaget är att pröva ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Projektet bidrar med cirka 100 bostäder i ett kollektivtrafiknära läge norr om Skärholmen centrum. Bebyggelsens utformning ska bidra till ett mer kvalitativt och tryggt stadsrum.

Området ligger 450 meter från Skärholmen centrum och omfattar Skärholmen 2:1, vid Harholmen 4 och Gräsholmen 1 längs Ekholmsvägen.

Nya byggnader behöver förhålla sig till den kringliggande bebyggelsens skala, utformning och placering. Naturvärden utreds och ska tas hänsyn till och samtidigt finns utmaningar kopplade till platsens kuperade terräng och gatornas lutning.

100 hyresrätter

Förslaget innehåller tre punkthus i åtta till nio våningar. Ny bebyggelse ska utformas som en del av den krans av punkthus i suterräng som är uppförd på 1990–2000-talet runt Ekholmshöjden. De nya byggnaderna ska anpassas efter topografin och inordna sig med omkringliggande byggnadshöjder, fasadmaterial och färgskala med ljusa kulörer.

Bostadsgårdar

Mellan de tre husen på Ekholmsvägen skapas två lummiga bostadsgårdar på garagebjälklag. I förhållande till de lägre delarna vid Ekholmsvägen blir gårdarna upphöjda, vilket skapar fina utblickar över omgivningarna. De nya bostadsgårdarna utformas med lekytor för barn, socialt umgänge, odlingsbäddar och en sammanhängande gräsyta för fri lek eller vistelse.

Grönska

Planområdet består av sparad naturmark med vildvuxen grönska som omger bebyggelsen. Ett flertal träd inom planområdet behöver tas bort för att ge plats till ny bebyggelse. Delar av naturmarken bevaras och förgårdsmarken ska utformas med mycket växtlighet för att bevara en viss vildvuxen karaktär som präglar området. Garagefasader förses med klätterväxter för att tillföra mer grönska i stadsbilden och för att skapa en prägel av natur mellan husen.

Trafik

Två nya infarter tillkommer från garagen mot nedre Ekholmsvägen. Befintlig parkering på norra sidan av nedre Ekholmsvägen flyttas till den södra sidan av nedre Ekholmsvägen. I förslaget tas sju allmänna parkeringsplatser på gatumark bort. Parkeringsplatser föreslås i underjordiskt garage.

Byggaktör

Järntorget

Tidplan

  • Start-PM 21 oktober 2021
  • Samråd 25 oktober till 6 december 2022
  • Granskning preliminärt augusti 2023
  • Antagande december 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Cristina Engwall

Projektledare, exploateringskontoret

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Ellen Landén

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad