dcsimg
Projekt Pågående

Stockholms Framtidsgator: Hälsingegatan

Vasastan

Hälsingegatan görs tillfälligt om till en plats för aktivitet, rörelse och vistelse inom pilotprojektet Stockholms Framtidsgator.

Projektfakta

Hälsingegatan intill Gustav Vasa skola är en av tre gator som utsetts till att bli en Framtidsgata i pilotprojektet Stockholms Framtidsgator.

Pilotprojekt för att testa nya stadsmiljöer

Stockholms Framtidsgator är ett pilotprojekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. Projektet fokuserar på gator intill skolor som kan gynnas extra av att använda gaturummet som en plats för aktivitet, lek och rörelse. Skolorna har anmält sitt intresse till att vara med i projektet och bjuds in till att delta i workshops om hur gatan kan förändras.

Film om pilotprojektet

Mer om projektet

Stockholms stad ansvarar för och finansierar projektet. Projektet är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator vid KTH och finansieras av medel från Vinnova. Arkitektkontoren Spacescape och White hjälper till med utformningen av framtidsgatan.

Pilotprojektets tre delar

Skapa dialog: Stockholms Framtidsgator vill ha dialog med barn, unga och övriga stockholmare för att kunna utforma gatan efter era önskemål. Det är viktigt att ni som vistas på platsen också ges möjlighet att påverka den.

Testa nya lösningar: Projektet vill testa nya lösningar på hur en gata kan göras om för att bli mer vistelsevänlig och locka till aktivitet och rörelse.

Utvärdera och mäta: Projektet vill utvärdera hur de nya lösningarna fungerar och vilken effekt de ger. Hur många fler vistas på platsen? Hur länge stannar man på platsen? Hur många upplever platsen som roligare, trevligare och tryggare?

Tidplan för projektet

Idéer och synpunkter samlas in under våren och gatan invigs i september 2020.

  • April-maj 2020: insamling av synpunkter, idéer och förslag från allmänheten
  • Maj-aug 2020: planering av åtgärder efter inkomna förslag
  • September 2020: etablering och utplacering av möbler, växter och material på gatan. Invigning av Framtidsgatan.
  • Dec 2020 eller juni 2021: projektet avslutas och vi tar bort möbler och växter samt återställer till nuvarande trafikreglering. Tidpunkten för projektets avslut är ännu inte beslutat.

Planerade åtgärder

Under maj-augusti pågår planeringsarbete för vilka åtgärder som är möjliga att göra på gatan. Skisser på utformningen kommer att publiceras när planeringen är klar.

Trafikreglering på Hälsingegatan

Hälsingegatan, sträckan utanför Gustav Vasa skola, kommer att regleras till gågata under den tid som projektet pågår. Det innebär att endast trafik med ärende på gatan har rätt att köra där. Trafik till bostadsportar och garage är tillåten, så även utryckningsfordon, förbeställd taxi eller färdtjänst, sophämtning samt varu- eller matleveranser. Hälsingegatan mellan Hälsingehöjden och Frejgatan kommer regleras om till gångfartsområde, det innebär att all trafik, inklusive genomfartstrafik är tillåten men att alla fordon måste framföras i gångfart.

Tre gator ska bli Framtidsgator

Utöver Hälsingegatan ska även Tjärhovsgatan på Södermalm (vid Katarina Norra skola) och Parmmätargatan på Kungsholmen (intill Eiraskolan) göras om till Framtidsgator.

Läs mer om Framtidsgatan på Tjärhovsgatan
Läs mer om Framtidsgatan på Parmmätargatan

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad