Nu börjar programarbetet för Slakthusområdet

Vad händer i planeringen kring Slakthusområdet? Här berättar planarkitekt Daniel Larsson vad projektet arbetar med hösten 2012.

– Stadsdelarna som gränsar till innerstaden har blivit allt mer attraktiva, både för människor som vill bo här och för företag som vill stanna kvar eller etablera sig.
– Det är nära till centrala Stockholm, till vatten och grönområden och här finns redan väl fungerande kollektivtrafik. Det är lätt att förstå närförorternas dragningskraft, säger Daniel Larsson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret. Tillsammans med Gerd Comstedt, projektledare exploateringskontoret, leder han projektet inom Stockholms stad.

Förtätning

Stockholm växer snabbt. Idag står vi inför utmaningen att växa på ett klokt sätt där invånare ska leva och trivas i en stad med attraktiva bostäder, ett aktivt näringsliv, ett rikt upplevelseutbud och en god miljö.Stadsdelarna i Söderstaden är idag glesare i jämförelse med innerstaden och behöver förtätas för att detta ska bli möjligt.Nu arbetar Stockholms stad med att planera programskedet.– Många byggnader ska vara kvar, men inte alla. Vi arbetar med mål och utgångspunkter snarare än detaljer. Jag som är planarkitekt samarbetar med specialister inom flera områden såsom trafik, miljö, kulturhistoria, fastighetsutveckling, och många andra.

Programsamråd Slakthusområdet

Daniel berättar att arbetsgruppen skapar ett underlag för ett programsamråd.– Som det ser ut nu kommer vi att kunna presentera det under våren 2013.Under själva samrådet får bland annat boende i närheten och olika remissinstanser information om förslaget och får lämna synpunkter. Programmet kommer då att visas upp i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen i Stockholm och på bibliotek eller liknande i stadsdelen.– Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus och det kommer vi att göra i Slakthusområdet också. Efter samrådet upprättas en remiss- och samrådsredogörelse som redovisas för stadsbyggnadsnämnden.

Fakta: Programskedet

Programskedet är det första steget i en byggprocess (sker inte alltid). Under detta skede skissas helhetsplanerna upp i stora drag där behov och förutsättningar kartläggs. Resultatet blir ett program som presenteras i ett samråd, där de som berörs av projektet kan tycka till. Därefter sammanställs ett program. Det efterföljande detaljplanearbetet, som är mer detaljerat och rör ett mindre område, bygger på det framtagna programmet.

Läs mer om Söderstaden

Uppdaterad