Programsamrådet avslutat och programmet godkänt

Programmet för Aspudden-Midsommarkransen godkändes av Stadsbyggnadsnämnden (SBN) den 18 april, med justerat protokoll den 29 april,2013.

Programmet var på samråd mellan den 30 oktober och den 28 december 2012. Drygt 200 synpunkter och remissvar kom in under samrådet. De inkomna synpunkterna var både positiva och negativa till programförslaget.

De platser som genererade flest negativa synpunkter var Torsten Alms gata, område vid Blommensbergsvägen, korsningen Härbärgesvägen/Pilgrimsvägen, korsningen Bäckvägen/Vallfartsvägen samt ny skola på fastigheten Brandstegen 1.

Platsen vid Vallfartsvägen/Bäckvägen stryks ur programmet, resterande platser kvarstår med mindre eller inga förändringar. Den parkeringsstrategi som finns omnämnd i programförslaget behöver utredas vidare i samarbete med berörda förvaltningar och byggherrar. Stadsbyggnadsnämnden ger därför stadsbyggnadskontoret i uppdrag att fortsätta arbeta med parkeringsfrågan i stadsdelarna.

Nu väntas markanvisningar först för allmänna behov som förskola och skola och därefter prioriteras de större utvecklingsplatserna och platser längs de utpekade stadsstråken.

Uppdaterad