Stort engagemang på tidig dialog

Den 14 juni samlades ca 150 engagerade personer till ett tidigt dialogmötei Markuskyrkan i Björkhagen. Dialogen genomfördes med metoden ”Open space” där deltagarna själva bestämmer vilka ämnen som skulle diskuteras inom ett givet tema.

Dialogmötet var ett tillfälle för alla som önskade att berätta om hur de upplever Hammarbyhöjden och Björkhagen med omnejd, och hur stadsdelarna kan utvecklas. Den kunskap som kom fram kommer vara till stor nytta för Stockholms stad under det kommande arbetet med att ta fram ett förslag till program för området. De idéer och förslag som kom in under kvällen kommer att vägas mot andra allmänna och enskilda intressen i den fortsatta planprocessen.

Totalt presenterades 39 ämnen av deltagarna på mötet. Några ämnen liknade eller kompletterade varandra. Varje ämnesdiskussion sammanfattades i en rapport och en löpsedel. Totalt lämnades 35 rapporter och löpsedlar in inom kategorierna bebyggelse, natur, mötesplatser, trafik, kopplingar, hållbarhet och allmänt motstånd.

Uppdaterad