Omtag för bussterminal vid Slussen

Omtag för bussterminal vid Slussen
Illustration: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Måndagen den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att Stockholms stad inte får prövningstillstånd för bussterminalen i Katarinaberget.

Detaljplanen för nya Slussen vann laga kraft i september 2013 och den planerade byggstarten är i år. Lösningen för bussterminalen avgörs av separat detaljplan och det är arbetet med denna som staden nu måste göra om. En ny detaljplan för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna uppskattas ta 3-4 år inklusive tiden för eventuella överklaganden.

I arbetet med den nya detaljplanen utgår staden självklart från de förutsättningar som finns idag, till exempel den planerade utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka. Arbetet med detaljplanen görs i ett nära samarbete med Landstingets trafikförvaltning och de berörda kommunerna Nacka och Värmdö.

Ombyggnaden av själva Slussen stannar inte av utan går vidare med de delar som redan har en gällande detaljplan från september förra året.

– Mälaren för att hindra översvämningsrisker och trygga dricksvattnet för två miljoner människor, säger Krister Schultz, förvaltningsdirektör på exploateringskontoret.

Det var den 6 december förra året som mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för bussterminalen på grund av formella fel i handläggningen. Staden överklagade beslutet till mark- och miljööverdomstolen, men för att domstolen skulle ta upp ärendet behövdes ett prövningstillstånd som alltså inte beviljas. Detta beslut kan inte överklagas.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad