Stadsgårdsledstunneln blir trygg och säker

Stadsgårdsledstunneln blir trygg och säker

Efter 80 år är Slussen i mycket dåligt skick och behöver byggas om. I samband med det kommer Stadsgårdsleden, som idag utgör en barriär mot vattnet, att läggas i en tunnel så att kajerna och vattnet blir tillgängliga för gående och cyklister.

Den nya tunneln på Stadsgårdsleden blir 420 meter lång och kommer att få en signalreglerad korsning i mitten som ansluter till Skeppsbron. Säkerheten i tunneln blir mycket god genom åtgärder som minimerar sannolikheten för olyckor. Hastigheten i tunneln begränsas till 50 km/timme. Tunneln kommer att få en mittbarriär som skiljer trafiken åt. Den kommer även att utrustas med övervakningssystem och detektorer så att trafikledningscentralen ”Trafik Stockholm” kan bevaka tunneln dygnet runt, precis som i Södra länken.

Stadsgårdsledstunneln förses även med åtgärder som begränsar effekterna om en olycka trots allt sker. Det kommer att finnas brandgasventilation och sprinkler/brandbekämpningssystem som bromsar brandtillväxten och förhindrar spridning mellan fordon. Det ger tid för trafikanterna att utrymma till fots. Det kommer att finnas gott om utrymningsvägar i tunneln och breda vägrenar i båda riktningarna så det är det möjligt att evakuera tunneln även vid kösituationer och stillastående fordon. Skulle olyckan vara framme så kommer trafiken in i tunneln stoppas och trafikanterna snabbt evakueras.

Staden följer i princip de nationella riktlinjerna för tunnlar och i de avseenden som avsteg görs kompenseras det med särskilda säkerhetsåtgärder. Till exempel är det tätare mellan utrymnings-/insatsvägar än vad som reglerna föreskriver.

I projekteringen förs löpande samtal räddningstjänsten, länsstyrelsens enhet för risk och säkerhet, trafikledningscentralen ”Trafik Stockholm” samt Trafikkontoret för att informera om de lösningar som planeras. En oberoende tredjepartsgranskning har också utförts och synpunkterna som kommit fram arbetas nu in i bygghandlingarna.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad