Granskning av projekt nya Slussen

Granskning av projekt nya Slussen

Arbetet med granskningen av projektet nya Slussen är nu i full gång. Den expertgrupp som stadsdirektören utsett på uppdrag av kommunstyrelsen ska gå igenom de utredningar och underlag som finns om Slussen för att säkerställa att ombyggnaden sker på ett så bra sätt som möjligt.

Granskningen innebär inte i sig att projektet ska avstanna eller ta någon annan inriktning än vad som beslutats tidigare.

De områden som ska granskas är:

•Den nya Slussens och bussterminalens funktionalitet för gång, cykel och kollektivtrafik, inklusive effekten för biltrafiken

•Den nya Slussens och bussterminalens föreslagna lösningar utifrån säkerhets- och riskaspekter samt kapacitetsbedömningar

•Projektets totalekonomi avseende risker, samt eventuella besparingsmöjligheter och nuvarande avtal angående samfinansieringar

•Det offentliga rummens utformning med avseende på utblickar och siktlinjer, trygghet och säkerhet för gående och cyklister

•Befintliga Slussen-anläggningens tekniska status; möjligheten att renovera nuvarande anläggning, risker samt dess relevans i dagens trafiksituation och med dagens prioritering av trafikslag

•Vilka avtal och överenskommelser som ingåtts i form av markanvisningar m.m. och vilka ekonomiska effekter för projektet eventuellt hävande av avtal ger samt hur detta påverkar tidsplanen

•Ekonomiska konsekvenser av ett uteslutande av den planerade kontorsbebyggelsen

•Beslutsunderlag avseende bussterminallösning för Ostsektorn; framtida kapacitetsbehov som en följd av tunnelbaneutbyggnaden till Nacka samt befolkningsökningar och ökad andel kollektivtrafikresenärer

•Granska vad som kan göras inom nu gällande detaljplan med fokus på förbättringar för cykel- och gångtrafik samt nuvarande, befintlig anläggnings planenlighet

•Ekonomiska beräkningar som gjorts för nollalternativet

•Slussens roll i avbördningen av Mälaren samt bedömning och kvalitetssäkring av liggande plans beredskap för havsnivåhöjningen

Granskningen sker för att säkerställa att beslutsunderlagen inom projektet är rättvisande och att beslut fattats på relevanta grunder.

Senast den 31 januari 2015 ska expertgruppen presentera sitt utlåtande och eventuella rekommendationer för kommunstyrelsen som fattar beslut om hur frågan ska tas vidare. Om detta leder till en förändrad inriktning av projekt nya Slussen kommer det beslutas av kommunfullmäktige.

I den oberoende expertgruppen som, på uppdrag av kommunstyrelsen utsetts av stadsdirektören, ingår ordförande Mats Olsson och tre ledamöter; Reigun Thune-Hedström, Christel Wiman och Sven Lorentzi.

Gruppen ska koppla till sig expertis inom relevanta områden och berörda förvaltningar i staden ska bistå i arbetet.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad