Aktuellt läge kring Slussens miljödom

Slussens miljödom
Foto: Johan Pontén

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade sin dom den 21 januari i år. Domen innebär att mark- och miljödomstolens (MMD) deldom från februari förra året i huvudsak står fast. Domen är nu överklagad till Högsta domstolen (HD) av fyra parter. Om HD inte beviljar prövningstillstånd kommer miljödomen vinna laga kraft.

För att bygga i vatten, leda bort grundvatten och ändra Mälarens reglering krävs en miljödom. Stockholms stad har genom domen fått möjlighet att öka möjligheten att tappa ut vatten från Mälaren till havet och att införa en ny reglering av Mälaren.

Regleringens betydelse

Den nya regleringen har, precis som dagens, viktiga samhällsintressen såsom dricksvatten, bebyggelse, infrastruktur, sjöfart och jordbruk i fokus. I den nya regleringen har man även tagit hänsyn till växt- och djurliv längs sjöns stränder. Detta genom att vattnet tillåts stiga något på våren i samband med vårflod, för att sedan sjunka av mot sommaren.

Att vattenståndet får stiga på våren innebär samtidigt en något sämre dränering på lågt liggande jordbruksmark längst Mälaren. MMÖD konstaterar i sin miljödom:

lera av de jordbrukare som har överklagat till HD vill gärna ha en reglering som liknar den vi har idag, där sjön hålls relativt platt under året. Konsekvenserna för lågt liggande åker- och betesmark bedömer domstolen ligga inom vad som kan betraktas som rimliga. Att man vidare tar hänsyn till skyddsvärd naturmiljö ligger inom ramen för vad modern lagstiftning kräver.

Beslut om prövningstillstånd

De överklagande parterna vill få prövningstillstånd i Högsta Domstolen. Parterna överklagar med avseende på bland annat regleringen, miljökonsekvensbeskrivningen, alternativredovisningen, bullervillkoren och klimatanpassningen. Prövningstillstånd kan lämnas om målet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga vara vägledande för hur liknande fall i framtiden ska bedömas, eller om det finns synnerliga skäl.

Vad händer nu?

Nu ska Högsta Domstolen ta beslut om de parter som har överklagat miljödomen får prövningstillstånd eller inte. Beslut tas normalt inom sex månader från det att överklagandet kom in och besked väntas därmed senast efter sommaren. Projektets fortsatta arbete är beroende av om HD beslutar att ge prövningstillstånd eller inte.

UppdateringDen 20 augusti 2015meddelade Högsta Domstolen att de inte beviljar prövningstillstånd.Det innebär att domen från 21 januari står fast.Staden har nulagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken för att bygga om Slussen och reglera om Mälaren. Nu fortsätter arbetet med att planera och utföra de förberedande arbetena inför byggstarten nästa sommar.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad