Landskapets utveckling i Alvik

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Agneta Schill, Landskapsarkitekt från Exploateringskontoret, svarar här på några korta frågor om landskapet i Alvik.

Vad är unikt för Alvik vad gäller landskapet?

Alvik består idag av ett slutet sprickdalslandskap med nivåskillnader på upp till 75 meter och dalgångar som är 50-100 meter breda. Dalgångarna har en gång varit vattenfyllda vikar som sedan blev till bördig jordbruksmark.Varefter bebyggelse har vuxit fram placerades den företrädesvis uppe på höjderna eller nere i dalgången och skogen på höjder samt branta slänter har lämnats kvar.Det smala sundet vid Traneberg blev tidigt en plats där man tog sig över vattnet mellan Kungsholmen och Brommalandet och har alltid varit en viktig länk i väst-östlig riktning. Därför har den också alltid varit en viktig nod där olika transportslag möts.

Alvik har utvecklats och förändrats över tid som en varierad stadsdel med mycket blandad bebyggelse och med olika verksamheter. Karaktäristiskt för Alvik är också att det kuperade landskapet tillsammans med väg och spårväg separerar bebyggelseområdena från varandra.

Kontakten med Mälaren, den gröna strandlinjen och den inramande grönskan är andra viktiga karaktärsdrag för Alviks landskapskaraktär.

Vilka utmaningar finns det för stadsplaneringen beträffande landskapet?

Utmaningen ligger i att hitta ett sätt att utveckla Alvik till en tätare stadsdel där Alviks kvaliteter tillvaratas och landskapets former fortfarande är läsbara. Den branta terrängen kommer också vara en utmaning när nya hus, gator, spårtrafik och parker ska inpassas.

Strandlinjen och bebyggelsens möte mot vattnet kommer vara väl synligt från Kungsholmssidan och behöver hanteras med eftertanke. Mötet med omgivande bebyggelse och landskap kommer generellt vara en utmaning.

Hur ser staden på tillgång till parker och grönområden?

Det är väldigt viktigt att vi hittar en bebyggelsestruktur som håller hög kvalitet på alla offentliga rum. För att tillgodose att alla som bor och verkar i Alvik ska trivas behövs både parker, torg, och grönska inom rimligt avstånd och med storlek och kvaliteter som gör det möjligt att erbjuda olika funktioner och aktiviteter.

Tack så mycket Agneta Schill, för att vi fick prata med dig om Alvik.

Läs mer om Alvik

Uppdaterad