Slussens miljödom har vunnit laga kraft!

Högsta Domstolen har idag meddelat beslut om att inte bevilja prövningstillstånd till överklagande parter. Det innebär att Staden har lagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken för att bygga om Slussen och reglera om Mälaren. Nu fortsätter arbetet med att planera och utföra de förberedande arbetena inför byggstarten nästa sommar.

Miljödomarna ger tillstånd till vattenverksamhet vid ombyggnaden av Slussen, åtgärder för att öka avtappningen från Mälaren och nya bestämmelser för att reglera Mälarens vattenstånd.

- Vi är glada över Högsta Domstolens beslut och det innebär ett viktigt steg mot nästa Slussen, säger Peter Svärd, projektchef för projekt Slussen.

Nästa Slussen kommer trygga Mälardalens dricksvattentäkt för två miljoner människor. Även viktiga försörjningssystem liksom vägar, bebyggelse, jordbruksmark och viktiga kulturmiljöer tryggas från avbrott och översvämningsskador.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad