Slussen i unik samverkansentreprenad

Skanska entreprenad Slussen
Fotograf: Mikael Ullén

Startskottet har nu gått för två av våra största entreprenader. Skanska är entreprenör och tillsammans ska vi bland annat bygga en ny slussanläggning med kajer och brokonstruktioner på Södermalm. Arbetena sker i en unik och lärande samverkansform. Totalsumman blir 1,9 miljarder.

I entreprenaderna som tilldelats Skanska ingår det att bygga slussanläggningen med kajer samt rivning, grundläggning, pålning och färdigställande av Katarinavägen. I en samverkansform kan vi använda oss av redan beprövade modeller där vi utvecklar andra projekts lyckade erfarenheter. Vår plan är att utarbeta en egen ”slussenmodell” som kan föras vidare till andra byggprojekt.

Varför har vi valt ett avtal med löpande räkning?

I ersättningsformen självkostnadsprincipen (löpande räkning) och utförandeentreprenad i samverkan kan ökade kostnader upptäckas på ett tidigt stadium. Gemensamt finner vi andra lösningar eller alternativ. I avtalen finns incitament för att entreprenören ska arbeta fram mer kostnads- och tidseffektiva lösningar. På grund av ett antal osäkerhetsfaktorer avseende förutsättningar på plats hade det varit svårt att upphandla entreprenaderna med ersättningsform fast pris.

Genomförandet kommer att organiseras tillsammans med Skanska, men med bibehållna, strikta ansvarsgränser. Vi tar gemensamt fram lösningar, lär av varandra och strävar tillsammans mot gemensamma mål. Motsättningar begränsas eftersom entreprenören tar en aktiv roll tillsammans med projektledningen kring den slutgiltiga utformningen.

På detta sätt kommer vi tillsammans med Skanska kunna jobba med den budget vi har utefter de förutsättningarna vi har på platsen.

Fotograf: Lennart Johansson

Samverkan ger både större kunskapsbas och möjlighet att komplettera varandras kompetens. Det skapar en situation där båda parter är delaktiga och bidrar med sina specifika kunskaper över gränserna. Med ett gemensamt och nära samarbete löses problem tidigt och arbetena kan fokusera på bra och effektiva lösningar istället.

Slussenmodellen

Ett mål för dessa två entreprenader är att bygga en förbättrad modell för samarbete inom byggbranschen. Vi använder oss av redan beprövade modeller som grund och utvecklar dem med förutsättningarna som finns för projekt Slussen.

I framtiden vill vi delge våra erfarenheter och kunskap till andra projekt. Vi är en lärande organisation och ska förmedla det vi gör.

Osäkra faktorer

De två största entreprenaderna, som tilldelades Skanska, har ett antal osäkerheter avseende förutsättningar. Det är exempelvis fornlämningar i marken, Mälarens avbördning och det faktum att cirka 300,000 människor dagligen måste kunna passera platsen under byggtiden.

Slussen har varit ett centrum för handel och sjöfart under flera hundra år. Det är enkelt att tänka sig att det finns lämningar kvar efter dessa verksamheter. Förutom eventuella historiska fynd, som är skyddade enligt Kulturminneslagen, kan det finnas andra hinder för arbetet i form av gamla konstruktioner och utfyllnadslager samt stora avstånd till fast berg.

Vidare måste vi säkerställa att Mälaren under hela byggtiden kan avbördas mellan Söderström och Saltsjön. Vid höga vattenflöden ska slussarna kunna öppnas. Eventuellt måste då skyddsåtgärder göras och arbetet avbrytas med hänsyn till säkerhet och arbetsmiljö.

Fördelar med samverkan inom två entreprenader

Det sammanföll sig väl att det blev samma entreprenör eftersom det innebär möjlighet till ett större arbetsområde för entreprenören (Skanska). Förutsättningar för förebyggande arbetsmiljöarbete blir bättre eftersom samma entreprenör ensam ansvarar för hela området. Vidare ger detta även större möjligheter att samordna logistik för arbetenas genomförande.

I projekt Slussen har vi olika typer av entreprenadformer och ersättningsformer, då vi väljer det som är det bästa för just den entreprenaden. Här listar vi några av de olika formerna:

  • Avbördningsluckor – Totalentreprenad med ersättningsform fast pris
  • Trafikomläggning - Utförandeentreprenad med ersättningsform fast pris ochfasta a´priser
  • Huvudbron - Totalentreprenad med ersättningsform fast pris
  • Provborrning – Utförandeentreprenad med ersättningsform självkostnadsprincipen (löpande räkning)

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad