dcsimg

Plan för skola och bostäder i Midsommarkransen godkänd inför granskning

Den 25 februari 2016 antog stadsbyggnadsnämnden redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning för skola och bostäder vid fd Hägerstens brandstation.

Planen ska möjliggöra en skola för cirka 900 elever vid den före detta brandstationen i Midsommarkransen samt två nya bostadshus med ca 50 bostäder mitt emot den nya skolan.

Illustration föreslagna ändringar av skola i fd Hägerstens brandstation, Tengbom

Plansamråd genomfördes under juli till september 2015. Öppet hus hölls den 25 augusti. 47 yttranden kom in under samrådstiden, varav några var underskrivna av flera personer). Remissinstanser tillstyrker förslaget, förutom Stadsmuseet som avstyrker planförslaget. Synpunkter från både remissinstanser, sakägare och övriga berör främst skolans och skolgårdens storlek, risk för konflikt vid samnyttjande mellan park och skolgård samt skolans utformning.

Flertalet sakägare och övriga önskar att skolan placeras någon annanstans eller minskas i storlek, att park inte tas i anspråk samt att brandstationens byggnader och eken vid vagnhallen bevaras. Några yttranden berör bostadshusen varav platsen och husens höjd till viss del ifrågasätts.

Kontoret föreslår att en skola för 900 elever kvarstår. Behovet av en skola bedöms väga tyngre än kulturhistoriskt värde, påverkan på stadsbild samt behovet av allmän parkmark i orörd utsträckning. Förslaget föreslås dock revideras så att större hänsyn tas till fler intressen än i samrådsförslaget.

Inför granskning föreslår kontoret att skolbyggnaden koncentreras till en sammanhållen rektangulär volym om cirka fem våningar. Det minskar byggnadens fotavtryck, ökar skolgårdens storlek och möjliggör bevarande av fler byggnader utöver vagnhallen.

Vy från Tellusborgsvägen. Principförslag till ny utformning av skolbyggnad. Minskat fotavtryck av byggnaden medför ökad höjd i förhållande till samrådsförslagets tre våningar Den nya skolbyggnaden föreslås en höjd om fem våningar, varav den översta är indragen från fasaden. Till vänster syns befintlig länkbyggnad och administrationsbyggnad bakom eken. Illustration Tengbom

Uppdaterad