Samrådstiden för Slakthusområdet över

Slakthusområdet genomförde programsamråd 8 december till 1 februari 2016. Under tiden erbjöds ett antal olika dialogaktiviteter. Under samrådstiden inkom det totalt ca 90 synpunker från allmänhet, sakägare, intresseföreningar och remissinstanser.

Samrådsmöte - öppet hus

Den 12 januari kl. 16-20 hölls samrådsmöte i form av öppet hus om programförslaget. Besökarna kunde ta del av förslaget genom diskussion med medlemmar i projektgruppen, anslag, blädderexemplar av handlingar och utredningar, och en större fysisk modell över området. Totalt besökte ca 330 personer till öppet hus.

Dialogworkshop

Den 19 och 21 januari kl. 18.30-20.30 hölls dialogworkshops om Slakthusområdets utveckling. Kvällen bestod av presentation och grupparbete enligt ett antal givna frågeställningar. Diskussionsfrågorna handlade om hur området är och uppfattas idag, och hur det kan utvecklas framöver. Totalt deltog 45 personer vid de två dialogtillfällena.

Promenader

Den 16 januari kl. 12 och 13 hölls promenader i Slakthusområdet på ca 45 min. Det var en historisk promenad ledd av stadsmuseet, och en framtidspromenad ledd av stadsbyggnadskontoret. Totalt kom ca 100 personer på de två promenaderna.

Utställning

Under hela samrådsperioden visades programförslaget upp på i foajén på Palmfelt center i Slakthusområdet, och i utställningshallen Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Läs mer om Söderstaden

Uppdaterad