Nya utredningspunkter för Centrala Telefonplan

Flygbild Telefonplan 2014
Flygbild Telefonplan 2014

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 15 mars togs beslut om ett antal nya utredningspunkter för Centrala Telefonplan. De innebär även att tidplanen förskjuts något.

Stadsbyggnadsnämnden godkände att upprätta ett planförslag och anförde ett antal punkter för det vidare arbetet.

  • Stadsbyggnadsnämnden ser mycket positiv på tillkomsten av ett spännande projekt som tillför både ett stort tillskott av nya bostäder i ett synnerligen kollektivtrafiknära område och ett nytt landmärke i Stockholms skyline.
  • I det fortsatta arbetet behöver skugg- och vindförhållandena utredas vidare för att skapa goda miljöer omkring husen.
  • Vidare är det viktigt att förskolans utemiljö utformas på ett sätt så att uteplatsen går att använda året runt.
  • I det fortsatta arbetet bör det ses över hur mobilitetslösningar kan bidra till att lösa de boende i områdets transportbehov, dessa lösningar ska i första hand handla om att möjliggöra för bilpool, bättre förutsättningar för cykling och liknande för att främja mer miljövänliga färdsätt.
  • I området runt Telefonplans tunnelbanestation pågår ett flertal projekt som kommer att bidra med ett stort antal nya bostäder och verksamheter det är därför viktigt att dessa projekt samordnas så att utvecklingen av och investeringar i nya torg, parker, gatumark och offentlig service sker i takt med att områdets befolkning växer. Stadsbyggnadsnämnden vill särskilt lyfta behovet av att utveckla parkmark i den fortsatta planeringen av Telefonplan, som redan idag lider av parkbrist. Tillgången på förskole- och skollokaler behöver också säkras.
  • Möjligheten att öppna en östlig uppgång från tunnelbanan, samt att utveckla och stärka stationens kapacitet, bör också undersökas i samband med att överdäckningen görs, en överdäckning som bör försöka utformas mer än bara partiell.
  • Stadsbyggnadsnämnden är mycket tveksam till eventuella ägarlägenheter.

Preliminär tidplan för Centrala Telefonplan

  • Samråd planeras fjärde kvartalet 2016
  • Granskning planeras andra kvartalet, och antagande tredje kvartalet2017
  • Byggstart kan ske tidigast 2019 med första inflyttning 2020

Uppdaterad