dcsimg

Granskning för Brandstegen (skola och bostäder) i Midsommarkransen

Visionsbild från Tellusborgsvägen, söder ifrån, bostäder Brandstegen. Illustration AIX arkitetekter.
Visionsbild från Tellusborgsvägen, söder ifrån, bostäder Brandstegen. Illustration AIX arkitekter

Granskning pågår 25 maj till 27 juni för Brandstegen (skola och bostäder) i Midsommarkransen. I före detta Hägerstens brandstation, vid korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen, planeras en ny skola för cirka 900 elever. Snett mitt emot skolan föreslås ett nytt flerbostadshus med cirka 50 lägenheter.

Visionsbild stadsrummet kring korsningen Bäckvägen/Tellusborgsvägen.

På bilden ses den nya skolbyggnaden i fonden och den nya bostadsbebyggelsen till höger. Platsbildningen framför vagnhallen bevaras, liksom eken. Illustration AIX arkitekter.

I granskningsförslaget föreslås brandstationens vagnhall, entrébyggnad och administrationsbyggnad bevaras och bli en del av den nya skolan. Det innebär att samtliga av brandstationens byggnader mot korsningen kommer att finnas kvar. Bakom vagnhallen uppförs en ny rektangulär byggnad i fem våningar. Byggnaden ska ges ett samtida uttryck, med inspiration från vagnhallens arkitektur, och spegla skolans funktion som en publik byggnad. Genom att nybyggnaden nu har ett mindre fotavtryck än i samrådet har, förutom att fler byggnader sparas, även skolgårdens storlek ökat utan att mer park tagits i anspråk. Än mer naturmark liksom träd sparas och eken framför brandstationen blir opåverkad.

Visionsbild från Tellusborgsvägen söderifrån.
Här ses bland annat hur sockelvåningen särskiljs i förhållande till övriga delar av fasaden samt husets volymindelning och färgsättning. Vid husets gavel mot väster skapas en mindre platsbildning. Illustration AIX arkitekter.

Granskningsförslaget innebär att ett flerbostadshuset uppförs längs Tellusborgsvägen. I husets bottenvåning finns två lokaler. Huset har placerats så att siktlinjen mot vagnhallen finns kvar och så att så lite naturmark som möjligt påverkas.

Planförslaget visas under tiden 25 maj till 27 juni 2016 i utställningslokalen Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

Planförslaget visas även i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings lokaler på Telefonvägen 30, samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, www.stockholm.se/detaljplaner

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 22 juni 2016 inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Registraturet,
Box 8314104 20 Stockholm
alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer (2014-06515) samt gärna namn och adress.

Uppdaterad