Godkännandehandling tagen för programmet Hammarbyhöjden och Björkhagen

Strukturplan, omarbetat förslag Hammarbyhöjden-Björkhagen 2016
Strukturplan, omarbetat förslag Hammarbyhöjden-Björkhagen 2016

Den 16 juni tog stadsbyggnadsnämnden beslut om godkännandehandling för programmet Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Godkännandehandlingen innehöll också vissa förtydliganden kring uppdraget, bland annat att se över och anpassa bebyggelsen och vägdragningen i Hammarbyskogen för att ytterligare värna naturvärdena, se över bebyggelsestrukturen på Nytorps gärde för att stärka gärdet som social mötesplats och förbättra kopplingarna till Slakthusområdet.

Hammarbyhöjden och Björkhagen ska utvecklas för att skapa mer stadsmässiga och jämställda miljöer. Stadsdelarna ska bli mer levande, tillgängliga och trygga och förutsättningarna för lokal handel, service och rekreation ska stärkas. Antal lägenheter i programmet har utökas från 2 100-2600 till cirka 2 300-2 700 lägenheter.

Omarbetat programförslag för Hammarbyhöjden och Björkhagen, juni 2016

Prioriterade utvecklingsområden

Stadsdelarna utvecklas med tre större bebyggelseområden, Sjöstadshöjden, Hammarbyskogen och Nytorps gärde, samt elva mindre kompletteringar i befintlig bebyggelsestruktur. 

Sjöstadshöjden utvecklas med cirka 550-700 nya bostäder för att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad, skapa en sammanhängande stadsstruktur samt en tryggare och mer levande miljö.

Hammarbyskogen utvecklas med 400-450 nya bostäder, en ny grundskola och förskolor, idrott och rekreation för att skapa attraktiva boendemiljöer i ett centralt läge i staden.

Nytorps gärde utvecklas med 650-750 nya bostäder, en multisporthall, tre nya förskolor och ökad yta som möjliggör en utveckling av Hammarbyskolan Södra samt att Nytorps gärdes funktion som stadspark förstärks genom utvecklingen av ett aktivitetsstråk. Parken ska bli tryggare och få en bättre ljudmiljö och bättre gång- och cykelkopplingar till Nackareservatet och omkringliggande stadsdelar.

Nytorps gärde stärks som social mötesplats och ska utvecklas till stadspark med aktiviteter för män, kvinnor, flickor och pojkar i alla åldrar. Ny bebyggelse utvecklas främst i de västra delarna av gärdet för att nyttja det strategiska läget med närhet till kollektivtrafik, rekreation och service. Antalet nya gator ska minimeras vid Nytorps gärde och bebyggelsen ska främst angöras via befintliga gator.

Cirka 700-800 nya bostäder och tre förskolor kan tillkomma genom komplettering inom befintlig bebyggelsestruktur. Elva platser föreslås kompletteras, däribland Hammarbyhöjdens entré, Björkhagen centrum, Garagevägen och Lidköpingsvägen.

Tilläggspunkter från stadsbyggnadsnämnden

  • Parkleken Skyfallet, populärt kallad Peters Park, i Björkhagen flyttas inte till Nytorps gärde utan blir kvar på platsen.
  • Willy Brandts park i Hammarbyhöjden, ska inte bebyggas med bostäder. Närheten till lokala parklekar är viktiga att värna.
  • Den planerade idrottshallen vid Åstorpsringen i västra delen av Nytorps gärde ska omgärdas av gångfartsgator för att minska barriäreffekter. Bostäderna ska vara stadsmässigt utformade så att gärdet förblir tillgängligt.
  • Gång- och cykelväg är huvudalternativet genom Hammarbyskogen för att minimera intrånget i naturen. Kollektivtrafiken i området ges en tillfredställande lösning.
Strukturplan, omarbetat förslag Hammarbyhöjden-Björkhagen 2016
Strukturplan, omarbetat förslag Hammarbyhöjden-Björkhagen 2016

Uppdaterad