470 lägenheter och två förskolor i Fader Bergström, Axelsberg

Illustration över byggnadernas placering vid Selmedalsvägen.
Illustrationsplan med föreslagen ny struktur. Hushöjder är redovisade med latinska siffror. Orange streckad linje markerar huvudgångstråken i området, huvudsakligen i befintliga lägen. Mörkgröna träd med större cirklar är befintliga träd som är möjliga att spara med föreslagen struktur. Illustration Grontmij.

Den 4 februari 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden start-PM för Fader Bergström. Förslag till detaljplan omfattar cirka 470 lägenheter vid kvarteret Fader Bergström i västra delen av Axelsberg. Utöver bostäder ingår en fristående förskola på åtta avdelningar samt en förskola med fyra avdelningar i ett av bostadshusen.

Illustrationsplan med föreslagen ny struktur. Hushöjder är redovisade med latinska siffror. Orange streckad linje markerar huvudgångstråken i området, huvudsakligen i befintliga lägen. Mörkgröna träd med större cirklar är befintliga träd som är möjliga att spara med föreslagen struktur. Illustration Grontmij.

Marken ägs till största delen av Stockholms stad, en mindre del som ägs av Rikshem. Planområdet är markanvisat till fyra byggherrar: Skanska cirka 230 bostäder, Ikano ca 70 bostäder, Lennart Ericsson cirka 70 bostäder och en av förskolorna samt Turako för den fristående förskolan. Utöver detta planerar Rikshem för cirka 100 lägenheter inom egen fastighet.

Nämnden beslutade att påbörja planarbetet med ett antal tilläggspunkter:

  • En större stadsmässighet efterfrågas med exempelvis kvartersstruktur eller lameller med goda möjligheter till verksamheter i bottenvåning då området ligger i anslutning till centrum.
  • Förskolan i planområdets västra del bör gestaltningsmässigt ges särskild omsorg.
  • Det bör prövas om förskolan kan flyttas österut för att ge mer plats åt det gröna stråket norr och väster om planområdet.
  • Intrånget i grönmarken ska ske hänsynsfullt. Intrång i naturmark ska kompenseras inom eller utanför planområdet.

Läs mer om Fader Bergström

Uppdaterad