Projektet Framkallningen möjliggör ca 144 nya bostäder i Bandhagen

2014-04-10 markanvisades ca 70 bostadsrättslägenheter till Wallenstam AB och Wallenstam nr 23 bostadsrättsförening. Idag har den föreslagna bebyggelsen dubblerats så att det nu omfattar sju tvärställda lameller, totalt ca 144 lägenheter. Överenskommelsen om exploatering med överlåtelse av mark inom fastigheten Örby 4:1 samt genomförandebeslut omfattar den utökade markanvisningen.

Projektet Framkallningen ingår i programmet ”Program för område utmed Trollesundsvägen i Bandhagen”. Inom stadsutvecklingsområdet ingår i dagsläget markanvisningar till fyra byggherrar (Wallenstam, Svenska Hus i Stockholm AB, BORIS och Familjebostäder AB) totalt 600-700 lägenheter. Hälften av lägenheterna kommer att vara hyresrätter.

Projektet bedöms ha goda förutsättningar att ge ett välbehövligt tillskott av bostadsrätter i ett område där hyresrätter dominerar. Projektet överensstämmer väl med Vision 2040, översiktsplanen, mål i stadens budget och programmet för Trollesundsvägen. Det ligger i ett bra kollektivtrafikläge och bedöms skapa en trevligare, tryggare och mer levande miljö längs med Trollesundsvägen.

Bebyggelsens karaktär och placering syftar till att skapa en mer stadsmässig karaktär längs Trollesundsvägen och bedöms ge en positiv påverkan på platsen och på omgivande områden.

Läs mer om Framkallningen

Uppdaterad