Högsta Domstolen nekar överklagan av Trekantens skola

Den 4 oktober 2016 beslutades att Högsta Domstolen inte meddelar prövningstillstånd avseende detaljplan för Liljeholmen 1:1, Trekantens skola. Mark och Miljööverdomstolens dom att upphäva Stockholm stads beslut att anta detaljplanen står därmed fast.

Detaljplanen innebär uppförande en skola för 645 elever vid sjön Trekanten i Liljeholmen. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att den utredning som kommunen presenterat av alternativa platser för skola är bristfällig och att den inte ger stöd för att det skulle saknas möjligheter att anordna skolplatser utanför strandskyddat område.

Staden måste i och med detta beslut fortsätta arbetet med att hitta lösningar på skolsituationen i en del av staden där situationen redan är väldigt ansträngd.

Läs mer om Trekantens skola

Uppdaterad