Markanvisning för 80 hyresrätter i Björkhagen

Exploateringsnämnden har i november gett Svenska Bostäder en markanvisning för 80 hyreslägenheter vid korsningen Halmstadsvägen/Falsterbovägen i Björkhagen, inom bland annat fastigheten Regnet 2, som är upplåten med tomträtt.

Staden har tidigare genomfört en uppsägning av tomträtten. Tomten innehåller idag en garagelänga, och uppsägningen har överklagats. Projektets genomförande är beroende av om tomträtten sägs upp.

Byggnadernas innehåll och utformning kommer att arbetas fram i kommande planprocess. Parkeringsfrågan kommer att studeras i kommande detaljplanearbete.

Utsnitt från stadskarta där det markanvisade området är blåmarkerat

Uppdaterad