Ny kommungräns mellan Stockholm och Solna godkänd i exploateringsnämnden

Flygbild över Hagastaden. Bild: Lennart Johansson

Eftersom Hagastaden byggs på kommungränsen mellan Stockholm och Solna och det av praktiska skäl är svårt att dela på en fastighet, justeras kommungränsen i Hagastaden så att den följer de nya fastigheterna och kvarteren. Den nya gränsen godkändes i exploateringsnämnden den 15 december 2016.

Stockholms nya kommungräns i Hagastaden omfattar Hagaplan, torget som byggs framför Karolinska Universitetssjukhusets nya fastighet (NKS). Även östra delen av Eugeniavägen, mellan Hälsingegatan och Bellmansterrassen, överförs till Stockholm. Vid Norrtull går kommungränsen i dag ner som en kil mot tullhusen i Norrtull. Den nya gränsen justeras nu norrut så att hela den nya Uppsalavägen och samtliga byggrätter ligger inom Stockholms kommun.

Stockholm betalar flytt

Den mark som idag ägs av Solna inom Norrtullsområdet överlåtes till Stockholm för en krona, mot att Stockholm genomför och bekostar flytt av Uppsalavägen och övrig exploatering inom området.

Kommungräns på höjden

Inom området planeras en gång- och cykelbana över Uppsalavägen som ska förbinda Norra Hagastaden i Solna med Annerovägen och Hagaparken. I och med att ytan ovanför tillhör Solna kommun kommer Solna äga gång- och cykelfarten över till Hagaparken. Vägen under kommer att bli en stadsgata som tas över av Stockholm, från Trafikverket. Här delas Stockholm och Solna på höjden.

Kommungränsjusteringen sker när de nya detaljplanerna för områdena vunnit laga kraft - då ärendet godkänts av Kommunfullmäktige, sannolikt i juni månad.

Sammanträde 2016-12-15 Kommungränsjustering mellan Solna kommun och Stockholms kommun

Uppdaterad