Samråd för del av Örby 4:1 vid Lådkameran i Bandhagen

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för området Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. Planen är att bygga tre bostadshus i fem våningar med ca 90 lägenheter enligt konceptet Stockholmshus. Samrådstiden är 14 februari – 14 mars 2017, samrådsmöte hålls den 1 mars.

Förslag till detaljplan

Tre bostadshus om fem våningar med cirka 90 lägenheter byggs längs med Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen.

De tre bostadshusen utgörs av lamellhus som följer formen på tomten och skapar en gräns mellan gata och gård. Byggnaderna är tänkta att tillsammans med bebyggelsen i kvarteret Diabilden förtydliga Grycksbovägens gaturum och skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Byggnaderna anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla omkringliggande miljön genom sin skala, kulör och detaljer.

De planerade bostäderna är så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är namnet på det huskoncept som tas fram gemensamt av de kommunala bostadsbolagen och Stockholm stad för att möjliggöra byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. Vidare ska planen ordna parkering och angöring inom egen tomt och att säkerställa natur och befintliga gång- och cykelvägar.

Planområde

Del av Örby 4:1 och del av Lådkameran ligger i Bandhagen vid Grycksbovägen och Örbyleden. Området består idag av gräsyta längs med vägen.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 14 februari – 14 mars 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Du kan ta del av alla handlingar i Bygg- och plantjänsten.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 1 mars 2017, kl. 17:30 – 19:30 i Gamla Biblioteket, 2:026, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer om Örby 4:1/Lådkameran

Uppdaterad