Markarbeten i projekt Sparbanksboken

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Fram till sommaren 2017 utför NCC AB markarbeten i projektet Sparbanksboken, på uppdrag av exploateringskontoret i Stockholms stad.

I Kamrerarvägen görs väg- och ledningsarbeten. Nedanför slänten öster om gatan görs dagvattenåtgärder och ett översvämningsskydd.

Sprängningar sker under dagtid och föregås av en varningssignal (snabba signaler före sprängning och en lång signal efter). Bergmassorna återanvänds inom arbetsområdet så mycket som möjligt, men en hel del berg transporteras bort via Kamrerarvägen och Hypoteksvägen. Stockholms stads arbeten i området kommer att vara klara kring månadsskiftet juni/juli 2017.

Ellevio förlägger nya kablar till nätstationen som ska byggas i projekt Sparbanksboken och förstärker även nätet längs Hypoteksvägen. Ellevios arbeten vid Hypoteksvägen beräknas vara klara under april 2017.

Stockholms stad och Ellevios arbeten utförs på vardagar, klockan 07-16. Vid behov kan arbetet pågå fram till klockan 19.

Under våren 2017 kommer JM att påbörja byggnationen av Brf Guldmyntet i området. Hösten 2017 påbörjar Turako markarbete för bygget av en förskola och Robutz inleder markarbeten för studentbostäder.

Dessa arbeten kommer att innebära tung trafik i området och en delbuller. Arbetena ska följa de regler som finns och bullernivåerna ska följa Naturvårdsverkets regler för buller från byggplatser.

Läs mer om Sparbanksboken

Uppdaterad