Angående riksintressepreciseringen för Bromma flygplats

Kartabild där influensområdet för flyggbuller är markerat med rött.
Influensområdet för flygbuller är markerat med rött

Trafikverket tog 2015 fram en riksintresseprecisering för Bromma flygplats. Syftet med denna var att på ett tydligt sätt precisera avgränsningen av vilka områden som ingår eller berörs av riksintresset. Med riksintresset följer olika former av anspråk i form av influensområden. Ett av dessa influensområden, som direkt berör Marieberg, är influensområdet för flygbuller.

Influensområdet för flygbuller redovisas som ett område inom vilket flygbuller från ovanpasserande flygplan överstiger gällande riktvärden för buller intill nybyggnad av bostäder. Detta baseras på beräkningar för flygplatsens gällande tillstånd för möjligt antal flygrörelser och de flygplanstyper som trafikerar flygplatsen.

Att Marieberg ligger inom influensområdet för flygbuller innebär att det har visat sig svårt att få igenom nya detaljplaner för bostadsbebyggelse och skolor. Stockholms stad ser därför över hur utvecklingen av Marieberg enligt programmet för stadsdelen ska kunna genomföras med hänsyn till riksintresset.

Under våren 2017 har staden återupptagit planarbetet för en av de planer som startades 2013 efter att ha stämt av intresset hos berörda fastighetsägare och byggaktörer. Det finns en risk att planläggningen återigen avstannar om det visar sig att det inte går att hantera flygbullret på ett tillfredsställande sätt. Stockholms stads ambition är trots detta att genom detaljplanearbetet få en konkret prövning av frågan. Stockholms stad anser att detta är enda vägen att gå för att en utveckling av Marieberg ska kunna möjliggöras innan 2038, då nuvarande arrendekontrakt med Bromma flygplats löper ut.

Uppdaterad