Detaljplan för Kabelverket 6 ställs ut för granskning

Flygfoto över bebyggelse
Flygfoto över Kabelverket, Älvsjö.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för att en befintligt kontorsbyggnad även får innehålla skolverksamhet. Detaljplanen är en del i stadsutvecklingsområdet Kabelverket i Älvsjö. Granskning av förslaget pågår till och med 20 september 2017.

Planförslaget kan granskas under tiden 23 augusti till 20 september 2017 vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset, på Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på medborgarkontoret, Älvsjö stadsdelsförvaltning och på stadsbyggnadskontorets hemsida.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast ha inkommit senast 20 september 2017 till:

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: 2016-00764

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Uppdaterad