dcsimg

Granskning av detaljplan för Garagevägen (Hammarbyhöjden 1:1)

Flygbild med området markerat.
Vit streckad linje markerar området för planerad bebyggelse.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för att komplettera området med cirka 135 lägenheter i flerbostadshus varav 80 lägenheter enligt Stockholmshusprojektet. Detaljplanen ska också verka trygghetsskapande genom att gångväg längs Garagevägen breddas. Granskning av förslaget pågår till och med 25 oktober.

Planförslaget kan granskas under tiden 27 september till 25 oktober 2017 i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 25 oktober 2017 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienummer: 2015-21058

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om Garagevägen

Uppdaterad