Granskning av Sunneplan (Kv. Väddö) i Farsta

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för att komplettera Sunneplan med drygt 85 lägenheter och kvarteret Dalarö med drygt 35 lägenheter i flerbostadshus enligt Stockholmshusprojektet. Granskning av förslaget pågår från 27 september till den 25 oktober 2017.

Planförslaget kan granskas under tiden 27 september till 25 oktober 2017 i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 och Farsta bibliotek. Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets webbplats

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen och ska senast den 25 oktober 2017 ha inkommit till: 
Stockholms stadsbyggnadsnämnd 
Registraturen
Box 8314104 20
Stockholm

Alternativt via e-post:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienummer: 2015-13183

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen. De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Uppdaterad