dcsimg

Samråd om nya hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen

illustration av nytt hus
Illustration utmed Sparbanksvägen som visar den nya bebyggelsen. Bild: Kod Arkitekter

Hyreslägenheter planeras utmed Sparbanksvägen i Hägerstensåsen.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planförslagets syfte är att ge möjlighet för ett nytt flerbostadshus med 45 hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen. Parkmark överförs till kvartersmark.

Flerbostadshuset föreslås som en kombination av ett lamellhus i tre våningar med fyra hyresradhus och ett punkthus i 8 våningar med 41 hyreslägenheter, totalt 45 lägenheter. I entrévåningen, som ligger i souterräng mot Sparbanksvägen, föreslås infart till garage för cirka 14 bilar, cykelparkering, teknikutrymmensamt samt en lokal vänd mot gatan. Den befintliga gångvägen mellan Vinstvägen och Sparbanksvägen får en något ändrad dragning söder om den nya byggnaden.

Planområde

Området är en del av ett obebyggt parkområde (naturmark) beläget mellan Sparbanksvägen och Vinstvägen.

Vinstvägen är en återvändsgata med sin vändplats mot parkområdet. Höjdskillnaden är ca 6 meter från Vinstvägen ner genom parkområdet till Sparbanksvägen. Här går en gångväg som också knyter an till parkområden öster om Sparbanksvägen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 12 september -  24 oktober 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. 

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 3 oktober 2017 klockan 18.00-19.00 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. 

Läs mer om projektet

Uppdaterad