Program för centrala Bromma godkänt

Den 31 augusti 2017 godkände stadsbyggnadsnämnden programhandlingen för centrala Bromma. Programmet ligger till grund för framtida detaljplaner för området samt fungerar som stöd vid förfrågningar från byggaktörer om markanvisningar.

Programförslaget var på samråd mellan 22 februari till 4 april 2016. Centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund planeras att utvecklas med 3000-4000 nya bostäder. Utöver bostäder planeras även en utveckling av verksamheter, förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur.

Då stadsbyggnadsnämnden godkänt programmet påbörjas arbetet med markanvisningar till byggaktörer och fortsatt arbete med detaljplaner. Stadsutvecklingsområdet kommer att delas upp i flera detaljplaner, som genomförs etappvis under en lång tidsperiod.

Ta del av stadsbyggnadsnämndens beslut

Läs mer om programarbetet

Uppdaterad