Vinnare utsedd för Hovet- och Söderstadiontomten

Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.

Förslaget Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt har utsetts till vinnare av den markanvisningstävling som pågått i två steg sedan hösten 2016.

Tävlingsupplägg

Tävlingen omfattar både bostäder och kontor med kommersiella lokaler för handel, restauranger, föreningsliv med mera på tomterna för Hovet och Söderstadion. Anbudstävlingen för steg ett pågick 3 oktober till 18 november 2016, där elva konsortier eller bolag lämnade anbud. I april 2017 erbjöds fem av dem att gå vidare till steg två. Några vinnande bolag valde att avstå vidare deltagande och tävlingen gick vidare med tre konsortier.

De två övriga konsortierna är Veidekke Bostad/Rikshem med förslaget ”Atmosfär Globen Gardens” och Klövern/NCC med förslaget ”Johanneshovsterassen”.

Jämförelseförfarande

Jämförelseförfarande, som har används som metod vid markanvisningstävlingen, bygger på en bedömning av flera byggaktörer om hur väl de uppfyller de krav som staden ställt upp för en viss plats. För Arenan 9 har följande kriterier varit avgörande i utvärderingen.

  • Övergripande stadsbyggnadskvaliteter och gestaltningsambitioner utifrån platsens planeringsförutsättningar
  • Ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och innovativa lösningar
  • Process och genomförbarhet
  • Stadens ekonomi
  • Referensprojekt

Arbetsgrupper för bedömningen

Under arbetet med markanvisningstävlingen har tre olika grupper deltagit i arbetet. Bedömningsgrupp som har tagit ställning till de tre förslagen består av:

  • Mats Viker, vd Stockholm Globe Arena Fastigheter (ordförande)
  • Anna Söderberg, arkitekt SAR/MSR, Söderberg Stockholm AB
  • Pelle Björklund, arkitekt SAR/MSR, vd Svenska bostäder
  • Torleif Falk, arkitekt SAR/MSR, stadsarkitekt stadsbyggnadskontoret

Beredningsgruppen som har bistått bedömningsgruppen har bestått av Patrik Dahlin från exploateringskontoret, samt Karin Stenqvist och Soroor Notash från stadsbyggnadskontoret.

Specialister som kopplats till bedömningsgruppen för beredning av förslagen är Anna Forsberg för områdesplanering på stadsbyggnadskontoret, Johan Rosén för miljöfrågor på miljöförvaltningen, Pierre Savard för trafikplanering på trafikkontoret och Åsa Dahlin för kulturmiljö och social hållbarhet på stadsbyggnadskontoret.

Sammanvägd bedömning

Alla tre konsortier har tagit fram var sitt genomarbetat och ambitiöst förslag. I hanteringen av luft och buller, kulturmiljö samt åberopade ref­erensprojekt ligger konsortierna nära varandra. I fråga om stadens totalekonomi finns stora osäkerheter kopplade till platsens förutsättningar och fortsatt process. Störst skillnad i övrigt finns i hantering av publikflöden, fordonstrafik, sorter­ing av funktioner, gräns mellan offentligt och privat och inte minst placeringen av träningsrinkarna i förhållande till Ericsson Globe.

Bedömningsgruppens slutsats är att förslaget Söderhov har den idé och struktur som bäst tål att bearbetas vidare. Konsortiet visar med process­beskrivning och referensprojekt på god förståelse för platsens komplexitet och genomförandekapacitet.

 Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.

Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.

Vidare arbete

Vinnarna får inleda förhandlingar med SGAF om markanvisning på området och, om avtal tecknas, samarbeta med staden kring utvecklingen av förslaget och platsen under kommande detaljplaneprocess. De första byggnaderna planeras klara till tidigast år 2022.

Läs mer om:

Uppdaterad