Ett nytt bostadsområde växer fram i Årstaberg

I det gamla industriområdet vid Årstabergs station växer ett nytt bostadsområde fram. Nu påbörjas den andra etappen inom projektet Packrummet. Stockholms stad och SVEAB utför lednings- och gatuarbeten och anlägger en ny kvarterspark centralt i området. Arbetet planeras vara klart hösten/vintern 2019.

Inom projektet Packrummet planeras cirka 1000 bostäder, tre förskolor och en grundskola. En ny kvarterspark anläggs och den befintliga parken nordost om området rustas upp. Byggnationen av bostadsområdet är uppdelad i ett flertal etapper. Etapp 1 startade i april 2017 och innefattar skolbyggnaderna som byggs av SISAB och tre bostadshus i områdets östra del som byggs av Ikano bostad. Stockholms stad anlägger även en ny gata vid de nya bostadshusen.

Arbetet med den andra etappen startar i mitten av februari och innefattar omfattande lednings- och gatuarbeten och anläggningen av den park som kommer ligga centralt i det nya området. Arbetet utförs av Stockholms stad och SVEAB och planeras vara klart i slutet av 2019.

I april påbörjas också upprustningen av den befintliga naturparken, Kråkberget, nordost om området som förses med nya lekytor och ett gång- och cykelvägnät.

Läs mer om

Uppdaterad