Staden arbetar vidare med yttranden om Olovslunds station

Illustration av papper och penna.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett flerbostadshus med 19 seniorbostäder vid Olovslunds station. Under samrådsperioden 5 september-17 oktober 2017 inkom samrådsyttranden inom framförallt fyra områden.

De yttrande som kom in under samrådet har främst berört:

Trafik

Yttranden om att en ökad trafikmängd och placeringen av byggnad i gatukorsning kan påverka trafiksäkerheten (sikt och hastigheter).

Kulturhistoria

Yttranden om att bebyggelsen inte stämmer överens med trädgårdsstaden.

Säkerhet för barn

Yttranden om säkerheten för barn som promenerar utmed gatorna och att lekplatsen flyttar till en mer undanskymd plats.

Byggnation på grönyta

Staden har fått in yttranden som rör planerad bebyggelse av grönytor som är viktiga lungor.

Granskning preliminärt under maj-juni 2018

Utifrån de yttranden som inkommit bearbetas förslaget om på vissa punkter. Nästa steg i processen är att planen går till granskning, detta beräknas ske preliminärt maj-juni 2018. Under granskningsperioden har du möjlighet att skicka in dina åsikter skriftligen om förändringarna i planen.

I samband med granskningsperioden kommer ett urval av synpunkterna från samrådet och en kort sammanställning av förslaget i förhållande till dessa synpunkter att redovisas i granskningshandlingarna på stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst.

Efter avslutad granskning och inför antagande kommer de yttranden som inkom under samrådet och granskningen att publiceras på stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst.

Läs mer om planerat 55+–boende i Olovslund

Uppdaterad