Samråd om ändring av del av Bromma kyrkas mark

Kartbild över Kyrkbyn 4 vid Bromma kyrka.
Kartbild över Kyrkbyn 4 inringat i rött.

Förslag till detaljplan som innebär att fastigheten Kyrkbyn 4 ändras från kyrklig mark till bostadsmark och att pulkabacken i området görs om till park.

På fastigheten Kyrkbyn 4 finns idag har en villa som heter Nya Klockaregården. Villan har fram till år 2015 ingått i samma fastighet som kyrkan. Förslaget till detaljplan vill pröva om två nya bostäder kan byggas på den västra delen av fastigheten.

Nuvarande fastighetsägares avsikt är att behålla befintlig villa med omgivande trädgård samt att utveckla resterande del av tomten med ny bostadsbebyggelse. Fastigheten är i privat ägo.

Planförslaget innebär en komplettering av villabebyggelsen i en kulturhistorisk värdefull del av Stockholm, med ett nytt inslag som samspelar med den befintliga miljön

Planområde

Kyrkbyn 4 har tidigare ingått i samma fastighet som Bromma kyrka, tillsammans med ett antal bostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är 4776 kvm och ligger vid kyrkogårdens utkant i området mellan kyrkotomten och Terserusvägen. Fastigheten ägs sedan 2015 av privatpersoner, vilka också är byggaktörer i aktuellt detaljplaneprojekt.

Planens diarienummer är SDp 2017-05152.

Tidplan

  • Samråd 8 maj till 19 juni 2018
  • Granskning 3:a kv. 2018
  • Antagande i SBN 4:a kv. 2018

Titta på förslaget

Planförslaget visas under tiden 8 maj till 19 juni 2018 i lokal Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdag 22 maj 2018 klockan 17–19 i Gamla Klockargården, Gliavägen 100.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad