Samråd om utveckling av Axelsbergs centrum

Flygfoto över området med föreslagen bebyggelse inritad.
Flygfoto över området med föreslagen bebyggelse inritad. Bild: Joliark/Lennart Ericsson

19 juni - 26 augusti pågår samråd om utveckling av Axelsbergs centrum vid Hägerstens torg. Detaljplaneförslaget syftar till att skapa ett bättre fungerande centrum med bostäder och kommersiella lokaler. Under samrådstiden finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planen syftar till att utveckla Axelsbergs centrum som ett led i omvandlingen av området från en relativt gles förort till en blandad förstad. Centrumområdet ska stärkas genom lokaler i bottenvåningarna, 137 lägenheter och trivsamma parker, torg och gator.

Det befintliga torget och en av de befintliga centrumbyggnaderna rivs. Marknivån vid det nya torget höjs och Selmedalsvägen sänks för att skapa en sammanhängande torg- och parkyta. På så sätt blir Hägerstens torg bättre integrerat med Axelsbergs station, än den planskilda lösningen som finns idag. 

Planområde

Planområdet ligger i stadsdelen Hägersten vid gatorna Selmedalsvägen, Hägerstensvägen och Hägerstens Allé.

Planen berör fastigheterna Lokatten 1 och 2, Förgyllda bägaren 8, Hägersten 1:1 och Hägersten 1:46 fastighetsområde 2.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådsperioden 19 juni – 26 augusti 2018 på följande platser:

  • Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
  • Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten.

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast 26 augusti 2018. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

Ange alltid diarienummer 2015-18143.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls måndag den 20 augusti klockan 17.00 – 19.00 i Bikupan, Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, 129 32 Hägersten.

Läs mer om Axelsbergs Centrum

Uppdaterad