Programsamrådet avslutat för Spångadalen

Samrådsmöte i form av öppet hus i tält i de olika stadsdelarna. Här på Rinkeby torg.
Samrådsmöte i form av öppet hus i tält i de olika stadsdelarna. Här på Rinkeby torg.

Nu har programsamrådet för Spångadalens avslutats. En rad olika aktiviteter genomfördes under programsamrådet för att nå ut med information om programförslaget. Under samrådet inkom drygt 210 yttranden. De synpunkter som inkommit sammanställs nu i en så kallad programsamrådsredogörelse.

En del av de aktiviteter som genomfördes var bland annat:

 • Informationsutskick av en folder till cirka 9000 hushåll i områdets närhet.

 • Material på medborgarkontor, bibliotek, i Tekniska nämndhuset samt på stadsbyggnadskontorets webbsida. Materialet bestod i affischer, samrådshandling, rapporter och informationsfolder.

 • Film - I arbetet med programförslaget hade Stockholms stad arbetat fram en 3D-modell. Utifrån modellen gjordes en film med text och ljud som kortfattat beskriver programförslaget. Filmen publicerades på svenska och engelska på projektets webbsida (och Youtube).
  Spångadalen, Stockholm växer

 • Projektet hade samrådsmöte i form av öppet hus i tält i de olika stadsdelarna som omger området. Den 29/5 var projektet på Tenstaplan, 30/5 på Rinkeby torg och 31/5 på Bromstensplan. Det material som fanns tillgängligt var bland annat stadens översiktsplan, programhandling, informationsfolder, affischer samt 3D-bord.

 • Allmänheten erbjöds den 9 juni att åka Spångadalens visionståg.Tåget åkte inom det grönområde som förenar/kopplar samman stadsdelarna Bromsten, Rinkeby och Tensta. Ombord på tåget fick resenärerna en guidad tur om programförslaget genom en förinspelad slinga. Tåget stannade till på några platser där resenärerna genom sin mobiltelefon eller surfplatta tillsammans med VR/AR-teknik kunde få se en glimt av hur det skulle kunna bli om förslaget genomförs.

 • Klisterdekaler på gångvägar i Spångadalen och Rinkebydalen. Som en del av visionståget hade fem strategiska platser valts ut för att visa vyer med hjälp av VR/AR-teknik. På dessa platser klistrades klisterdekaler med QR-koder. Genom att skanna QR-koden på den specifika platsen kunde allmänheten få se en glimt av platsen i framtiden. Dekalerna togs bort vid samrådets slut.

 • Workshop - Under perioden för programsamrådet har White arkitekter på uppdrag av Stockholms stad genomfört en workshopsserie som riktade sig till kvinnor och unga. Syftet var att samla in synpunkter på programförslaget och få lokal kunskap för att bredda planeringsunderlaget.

 • I samband med Järvaveckan 2018 medverkade projekt Spångadalen i stadsdelsförvaltningens tält den 16 juni samt arrangerade ett seminarium på temat:

Program för Spångadalen
Hur bidrar utvecklingen av Spångadalen till stadens vision–Ett Stockholm för alla? Hur främjas en socialt hållbar stadsutveckling? Kan ny bebyggelse bidra till att utveckla och skapa nya gemensamma mötesplatser i området? Hur kan förslaget bidra till att människor rör sig mer mellan områdena?

Medverkade gjorde Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd, Helena Persson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret och Christoffer Carlander, stadsbyggnadskontoret i egenskap av moderator.

Synpunkterna sammanställs

Under samrådet inkom drygt 210 yttranden. De synpunkter som inkommit sammanställs nu i en så kallad programsamrådsredogörelse. Redogörelsen planeras att redovisas för stadsbyggnadsnämnden i december 2018. Stadsbyggnadsnämnden kommer i samband med redovisningen att ange projektets fortsatta inriktning. Efter eventuella omarbetningar godkänns program­met av stadsbyggnadsnämnden.

Samrådsmöte i form av öppet hus i tält i de olika stadsdelarna. Här på Rinkeby torg.
Samrådsmöte i form av öppet hus i tält i de olika stadsdelarna. Här på Rinkeby torg.
Stockholms stads visionståg för Spångadalen
Stockholms stads visionståg för Spångadalen.
Spångadalen på Järvaveckan
Spångadalen på Järvaveckan.
Seminariesession på temat: Program för Spångadalen. Hur bidrar utvecklingen av Spångadalen till stadens vision – Ett Stockholm för alla?
Seminariesession på temat: Program för Spångadalen. Hur bidrar utvecklingen av Spångadalen till stadens vision – Ett Stockholm för alla?

Uppdaterad