Avsiktsförklaring för utveckling av Slakthusområdet

Visionsbild Rökerigatan
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet.

Stockholms stad har idag 30 augusti presenterat ett samarbete med Atrium Ljungberg, som en långsiktig ägare och förvaltare för utvecklingen av Slakthusområdet och Stockholms nya livsmedelscentrum.

Stockholms stad har idag 30 augusti presenterat ett samarbete med Atrium Ljungberg, som en långsiktig ägare och förvaltare för utvecklingen av Slakthusområdet och Stockholms nya livsmedelscentrum.

Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet.

Avsiktsförklaringen innebär att fastighetsbolaget Atrium Ljungberg ska få köpa och utveckla delar av Slakthusområdet, ta ansvar för evakuering av hyresgästerna, och utveckla hela eller delar av Stockholms livsmedelscentrum. Arbetet ska ske i enlighet med stadens program för Slakthusområdet och Atrium Ljungbergs vision.

En avsiktsförklaring betyder att bolaget har en ensamrätt att förhandla med staden om ett avtalspaket, om beslut tas att avsiktsförklaringen blir godkänd.

Stockholms stad samarbete med en stark aktör kring fortsatt utveckling i Slakthusområdet, kan snabbare skapa verklighet av visionen om en blandad, urban stadsdel där bostäder, handel, kultur och företagande samverkar.

Avsiktsförklaringens omfattning

Avsiktsförklaringen omfattar flera av de tidiga etapperna. I kommande etapper kommer staden gå ut till flera byggaktörer.

Staden tror att det behövs en stark, engagerad, erfaren stadsutvecklare för att utveckla Slakthusområdet som destination. Det innebär om att ta hand om de gamla byggnaderna, ta ett helhetsgrepp för Slakthusområdet och Stockholms livsmedelscentrum, och genomföra flytten av de företag som inte ska stanna kvar.

Strukturplan Slakthusområdets avsiktsförklaring.

Nedan beskrivs de byggnader och fastigheter som ingår i avsiktsförklaringen:

Befintliga byggnader som säljs och ska bevaras med industri och kontor (tomträttsupplåtelse)

  • Johanneshov 1:1: Börshuset (hus 1), Hudboden (hus 7), Tarmrenseriet (hus 8), Dynghuset (hus 16), Förbindelsehallen m fl (hus 13-15 & 24-26), Portvakten (hus 39).
  • Styckmästaren 3: Lagerhuset (hus 22)
  • Kylhuset 4: Charkuterifabriken (hus 32)
  • Kylhuset 22: Stall för storboskap (hus 41)
  • Kylhuset 16: Marknadshallarna (hus 48, 49)
  • Kylhuset 15(hus 45, 46, 47, 52, 54)

Befintlig byggnad med option, dvs möjlighet till köp om 3 år. Sandhagen 10: Palmfelt center (hus 2)

Befintliga industribyggnader som på sikt ska rivas (tomträttsupplåtelse) Hus 6, 17, 23, 40, 63

Markanvisning för 670 bostäder och handel i bottenvåningar längs Rökerigatan, en gymnasieskola vid kvarter Kylhuset 15, samt tidig markreservation för kontor vid Sofielundsmotet.

Dessutom ska Atrium Ljungberg vara med och tillsammans med fastighetskontoret ta ansvar för evakuering av hyresgästerna i Slakthusområdet. De företag som hyr lokaler i hus som ska rivas eller som har en verksamhet som inte är förenlig med områdets framtida utveckling ska Atrium Ljungberg erbjuda goda evakueringslösningar.

Vidare arbete

Under hösten 2018 kommer förhandlingarna starta för att ta fram ett köpeavtal mellan parterna. Avsiktsförklaringen gäller fram till årsskiftet 2018/2019. Därefter ska ärendet upp i berörda politiska nämnder och bolagsstyrelser, dvs exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och S:t Erik Markutvecklings styrelse.

Under första kvartalet 2019 ska kommunfullmäktige ta beslut om skarpa avtal om överlåtelser, markanvisningar och optioner. Atrium Ljungbergs tillträde som fastighetsägare är planerat till 1 april 2019.

Läs mer

Uppdaterad