dcsimg

Granskning av Söderholmen

Vy mot skolan från Våruddsringen i projekt Söderholmen Bild: Cedervall Arkitekter

Innan en detaljplan beslutas och antas har du möjlighet att kontrollera hur synpunkterna från samrådet tagits tillvara, och hur detaljplanen påverkats – det kallas granskning. Nu ställs förslaget för detaljplanen Söderholmen ut på granskning, från och med 22 augusti till och med 19 september 2018.

 

Ta del av förslaget

Förslaget visas den 22 augusti 2018 – 19 september 2018 på stadsbyggnadskontoret i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Skärholmens Medborgarkontor, Bodholmsplan 2, intill Skärholmen C.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. 

Bygg- och plantjänsten

Detaljplanen i korthet

  • 300 nya bostäder i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna
  • Utökad byggrätt för Söderholmsskolan med nya skolbyggnader, idrottshall och större skolgård
  • Ny placering av idrottsändamål (7-spels konstgräsplan)
  • Befintliga park- och grönområden rustas, exempelvis Johannesdalsbadet
  • Del av stråket mellan Vårbergs centrum och Johannesdalsbadet utvecklas så att det upplevs som tryggt, trafiksäkert och välgestaltat.

Lämna synpunkter

Lämna dina synpunkter skriftligen till stadsbyggnadskontoret senast den 19 september 2018.  

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer (Dp 2015-15127) i rubriken

Adress: Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm

Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas. Har du inte lämnat synpunkter under samrådstiden eller under granskningen kan du inte heller överklaga en beslutad detaljplan.

Samrådet påverkade förslaget

Under samrådet tyckte många till och sedan dess har vi bearbetat synpunkterna och justerat förslaget. Intressen har vägts mot varandra och flera utredningar har gjorts. 

De största förändringarna sedan samråd:

  • Bostadskvarter B utgår på grund av sitt läge invid skolan och därmed har skolgården utökas. Platsen mellan bostadshusen och skolan var för trång vilket gjorde det svårt att få till en bra miljö. Höjderna för husen inom bostadskvarter C har bearbetats.
  • Höjderna för husen inom bostadskvarter A har sänkts. Kvarteret har strukturerats om för skapa tydligare gräns mot skolgården och allmän platsmark samt skapa en bättre bostadsgård.
  • Bearbetat takutformningen på skolbyggnaden mot Våruddsringen för att få så lite skuggpåverkan av intilliggande fastigheter som möjligt.
  • Vridning av idrottshallen, nu med långsidan mot Söderholmsgränd.
  • Komplettering av redan framtagna utredningar kring barnkonsekvenser, dagvatten, markmiljö, buller och solstudier.

Grankningsförslag Söderholmen

Bilder i granskningsförslag Söderholmen

Vy mot skolan från Våruddsringen i projekt Söderholmen Bild: Cedervall Arkitekter
Illustration bostäder kvarter A, vy från Söderholmsgränd i projekt Söderholmen Bild: Arkitema.
Illustration bostäder Kvarter A, vy från parken Bild: Arkitema

Uppdaterad