dcsimg

Markundersökningar i området runt Bolidenplan

Kartyvy med område kring Bolidenplan, Årsta, där markundersökningar ska genomföras markerat
Inom det lilamarkerade området kommer vi att utföra markundersökningar. Karta: Stockholms stad

Under hösten kommer Stockholms stad att utföra markundersökningar runt Bolidenplan. Undersökningarna är en del i planeringen av Årstastråkets tredje bebyggelseetapp.

Markundersökningarna kommer att utföras på plats från mitten av augusti (vecka 33) till och med oktober i gatu- och parkmark. Provtagningar kommer att göras i området runt Bolidenplan, bland annat längst med Bolidenvägen, Johanneshovsvägen, Skagersvägen och Skulptörvägen samt i Grynkvarnsparken och Lindeparken.

Syftet med provtagningarna är att klarlägga markens egenskaper och förekomsten av eventuella föroreningar. Om föroreningar finns i marken kommer vi att sanera jordmassorna eller köra dem på deponi i samband med byggstart.Markundersökningen görs i form av provborrningar och utsättning av grundvattenrör. De punkter där vi tar prover kommer att markeras ut med käppar och sprayfärg. När provtagningen är klar tas käpparna tas bort.

Provtagning i gata påverkar framkomligheten

Undersökningarna kommer inte innebära någon större störning i form av ljud eller vibrationer. Framkomligheten för trafiken kan påverkas då vissa borrpunkter ligger i gatan. Det ska vara möjligt att komma förbi arbetsplatsen hela tiden. Nödvändiga avspärrningar kommer att göras som säkerhetsåtgärd vid arbetsområdet.

Markundersökningarna utförs av Golder och WSP på uppdrag av Stockholms stad. Fastighetsägare som är direkt berörda av undersökningarna har kontaktats av Golder.

Vid frågor kontakta:

Fältsamordnare hos Golder

Patrik Hagström, telefon 070-894 76 57

Byggprojektledare, Stockholms stad

Goran Arpadzic, telefon 08-506 00 488,
e-post goran.arpadzic@forsen.se

Uppdaterad