Samråd för Bergholmsbacken

Visionsbild Bergholmsstråket mot söder. Illustration White arkitekter.
Visionsbild Bergholmsstråket mot söder. Illustration White arkitekter.

Samråd för Bergholmsbacken pågår 22 augusti till 3 oktober med öppet hus 19 september. Förslaget innehåller cirka 650 bostäder, en grundskola med idrottshall för 1200 elever samt två förskolor.

Plan illustration för samrådsförslaget Bergholmsbacken

För att stärka sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäck utvecklas skogsområdet med ett parkstråk, det så kallade Bergholmsstråket. Parkstråket ska underlätta för gång- och cykeltrafik mellan Bagarmossens centrum och Bergholmsparken.

Visionsbild Bergholmsstråket mot söder. Illustration White arkitekter.

 

Bebyggelsen är i huvudsak 4-6 våningar hög. Ambitionen är att åstadkomma en mjuk övergång mellan befintlig och ny bebyggelse både i byggnadstyp och skala. Ett högre punkthus med 12 våningar föreslås vid Rusthållarvägen närmast centrum.Parkering för bostäderna planeras i ett gemensamt parkeringsgarage.

Visionsbild kvarter B med perspektiv från Rusthållarvägen. Illustration arkitekt Lindberg Stenberg.

Programförslag som grund

Ett programförslag för utveckling av Bagarmossen och Skarpnäck med 3500 bostäder godkändes av stadsbyggnadsnämnden hösten 2016. Som underlag till programförslaget genomfördes ett stort antal undersökningar och under våren 2015 en designdialog med cirka 80 personer från Bagarmossen och Skarpnäck.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 22 augusti till 3 oktober 2018 på följande platser under respektive kontors öppettider:

  • Stadsbyggnadskontorets bygg- och plantjänst (diarienummer: 2016-19586) 
  • Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Skarpnäcks Kulturhus på Skarpnäcks Allé 25
  • Bagarmossens bibliotek på Lagaplan 6

Välkommen på samrådsmöte 

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls onsdag 19 september klockan 16-19 i Bagarmossen Folkets hus. Representanter från projektgruppen kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Lämna synpunkter på förslaget 

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast den 3 oktober 2018. Inkomna synpunkter och kommentarer redovisas sedan i en samrådsredogörelse.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller

Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturet Box 8314, 104 20 Stockholm. Ange diarienummer 2016-19586.

Läs mer om detaljplanen/projektet

Uppdaterad