dcsimg

Samråd om vattenverksamhet vid Saltkajen i Södra Värtan

Som en del i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden planeras området Södra Värtan att utvecklas med bostäder, kontor, handel och service. Längs kajen i området (Saltkajen) kommer ett promenadstråk att etableras.

För att genomföra planerna behöver den befintliga kajen byggas om och byggas ut. Dessutom kan ett grund behöva anläggas utanför kajområdet för att inte omöjliggöra ett utomhusbad i området. Huruvida utomhusbadet kommer att genomföras är i dagsläget inte klarlagt. Det är framförallt om- och utbyggnaden av kajen som utgör vattenverksamhet och kräver ansökan om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. De planerade åtgärderna kommer huvudsakligen att koncentreras till de kommunägda fastigheterna Ladugårdsgärdet 1:9 och 1:40, men kan komma att beröra flera fastigheter. Allmänheten bjuds därför in till samråd.

Samrådsmöte

Ett öppet samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den 13 september kl. 18 i Tekniska nämndhuset (Hörsalen), Fleminggatan 4 i Stockholm. Var ute i god tid då salen stängs kl. 18. På mötet kommer de planerade åtgärderna att presenteras och möjlighet ges att ställa frågor och lämna synpunkter som kommer att beaktas i det vidare arbetet med ansökan. Alla som vill är välkomma att delta vid mötet.

Synpunkter

Synpunkter kan lämnas på samrådsmötet eller skriftligt senast fredagen den 28 september 2018.

Skriftliga synpunkter ställs till:

Structor Miljöbyrån
Att: Yvonne Andersson, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
eller yvonne.andersson@structor.se

Märk synpunkten med Samråd vattenverksamhet Saltkajen

Samrådsunderlag finns här.

Läs mer om Södra Värtan

 

Uppdaterad