Nu startar bygget av bussterminalen i Katarinaberget

Under hösten startar ett av de mest omfattande arbetena vid Slussen. Efter att ha utretts under lång tid gav mark- och miljööverdomstolen i våras klartecken för bussterminalen i Katarinaberget. Byggtiden beräknas bli cirka 4,5 år.

Nyligen tecknades avtal med entreprenören Implenia som kommer att påbörja arbetet med att spränga och schakta ut bergmassor för att göra plats åt bussterminalen. Mer än 270000 kubikmeter berg kommer att forslas bort. Arbetet beräknas starta i december och pågå i cirka två år. Totalt beräknas byggtiden bli 4,5 år. Mikael Östman är byggprojektledare vid Projekt Slussen.

– Vi har en planeringsfas fram till början av december då vi beräknar att Implenia kan starta arbetet. Entreprenaden omfattar berg-, mark- och betongarbeten för den nya terminalen. Implenia har erfarenhet av liknande arbeten bland annat från Getingmidjan, Förbifart Stockholm och Citybanans pendeltågsstationer vid centralen och Odenplan.

Översikt av entréer och placering. Illustration / SL

Under hösten kommer Projekt Slussen att hålla informationsmöten för boenden och verksamheter i området.

– Vi har tidigare erfarenhet från sprängningar vid Katarinavägen som vi tar med oss i det här projektet. Hur man upplever vad som är störande varierar, så exakt hur många som berörs är svårt att säga nu.

Kommunikation till boende och verksamheter kommer att vara en viktig och prioriterad del under byggtiden, menar Mikael Östman.

– Vi planerar att löpande kommunicera var vi befinner oss i arbetsprocessen och vilken typ av arbete vi utför.

Tre stora bergrum ska sprängas ut

Bergsprängning i stadsmiljö kräver omfattande planering särskilt om det som här handlar om tre stora bergrum med en spännvidd på upp till 24 meter och en längd av drygt 300 meter. Terminalen är placerad i ett läge nära stadsgårdsbranten, ”Glashuset” och KF-huset och dess grundläggning. Västerut ansluter terminalen till tunnelbanan där den kopplas ihop med entréer både vid Ryssgården och Götgatan. Vid Lokattens trappa planeras ytterligare en entré som möjliggör bra anslutning mot Stadsgården.

Närheten till anläggningar, verksamhet och boende innebär att sprängningarna måste utföras skonsamt och försiktigt. Planen är att spränga ut mindre delar åt gången och successivt ta sig fram genom berget på ett så säkert sätt.

– Det har gjorts noggranna undersökningar och bergets kvalitet har bedömts god. Det finns redan utsprängda utrymmen i berget som använts till garage och skyddsrum. Vi har inför de närmast kommande arbetena besiktigat alla byggnader som eventuellt kan beröras av arbetet, säger Mikael Östman.

Bergmassorna kommer till större delen att tas ut med lastbilar via Stadsgården under kvällar och nätter för att minska störningar.

För att skydda närliggande bebyggelse övervakas sprängningar med vibrationsmätare placerade på strategiska platser och följs upp i ett omfattande kontrollprogram. Vid behov justeras sprängförloppet för att inte överskrida de uppsatta vibrationsnivåerna. När bergrummet är färdigsprängt och ingående mark- och betongarbeten är utförda är Implenias arbete färdigt. Sedan tar andra entreprenörer vid för att få alla tekniska installationer på plats. Det handlar bland annat om värme- och ventilationssystem, sprinklersystem, detektorer för både gas och rök och automatisk ventilation om brand skulle inträffa.


Vision över hur ankomstplatserna kan komma att se ut. Illustration / Link arkitektur

Terminalen kommer att bestå av två körbanor en för ankommande och en för avgående bussar och i mitten placeras vänthallen. In och utfart sker via Stadsgården där en öppning på hela 29 meters kommer vara placerad. Det är också där arbetet startar.

Är du boende i området och tror att du kan komma att bli påverkad?
Läs mer om vad du kan få hjälp med. 

Fakta i korthet

• Sprängningarna för att skapa utrymme för den nya bussterminalen i Katarinaberget startar i december 2018.
• Informationsmöten kommer att hållas för närboende och verksamheter i området innan sprängningarna börjar.
• Cirka 270 000 kubikmeter sprängmassor beräknas forslas bort. En lastbil lastar ungefär sju kubikmeter.
• Sprängmassorna tas ut med lastbilar via Stadsgården under kväller och nätter för att minska störningarna.
• Bussterminalen byggs i Katarinaberget under Katarinagaraget.
• Terminalen kommer att bestå av två körbanor, en för ankommande bussar och en för avgående med en spännvidd upp till 24 meter. Mellan dessa byggs en vänthall.
• Terminalen får åtta ankomstplatser, 17 nya avgångsplatser.
• Bussterminalen byggs som en dockningsterminal med separat vänthall avskild från busstrafiken och förbereds för en framtida anpassning till elbussar.
• Bussarna kommer att köra in och ut ur terminalen via en tunnel mynnar ut vid Stadsgårdsleden i nivå med Fotografiska muséet.
• Kapaciteten på terminalen bygger på en förväntad befolkningsökning i Nacka och Värmdö fram till 2050.
• Entréer kommer att finnas vid Katarinavägen, Götgatan och vid Stadsgården.
• Den färdiga terminalen ska kameraövervakas dygnet runt. Utrymningsvägarna ska klara att snabbt få ut alla personer även under rusningstid.
• Byggtiden beräknas till 4,5 år. De första två åren pågår sprängningar, bortforsling av sprängmassor och betongarbeten. Efter det tar inredning och tekniska installationerna vid.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad