Utvecklingen av Energihamnen möjliggör tusentals nya bostäder centralt i Stockholm

Framtidsbild Energihamnen sedd från Millesgården på Lidingö, med Cementas byggnader till höger. Bild: Råformat/Urban Design

Energihamnen i Norra Djurgårdsstaden kommer att utvecklas till en modern industrihamn. Det finns redan idag en djuphamn och en god infrastruktur genom Värtabanan och Norra Länken. Dessutom har Stockholm Exergi en strategiskt viktig verksamhet i området som försörjer Stockholm med energi.

När verksamheter flyttar till Energihamnen frigörs mark för tusentals bostäder centralt Stockholm.

Genom Cementas planerade flytt från Lövholmen till Energihamnen kan mellan 1 500 – 2 000 bostäder byggas i Lövholmen en del av Liljeholmen.

Bränslelagringen i Loudden kommer att läggas ner vilket frigör mark för cirka 4000 bostäder. Även i framtiden finns ett visst behov av central lagring av flytande bränslen. Detaljplanen för Energihamnen inrymmer den möjligheten.

Inom stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden finns plats för industrimiljöer och infrastruktur. Energihamnen är ett befintligt område ämnat för industriproduktion. Samtidigt är det viktig att även denna del av Norra Djurgårdsstaden är tillgängligt för gående och cyklister. Det befintliga cykelstråket mellan Ropsten och Värtapirens färjeterminal kommer att uppgraderas och förbättras.

I Energihamnen koncentreras industriverksamheter från flera platser i Stockholm till en avgränsad och lämplig yta för industriproduktion. En konsekvens av detta är att bebyggelsen blir tätare och högre. I Energihamnen kan Stockholm Exergi utveckla sin verksamhet. Det skapar förutsättningar för ett fossilbränslefritt energisystem i Stockholm. Stockholmarna får en klimatsmart energiproduktion.

I detaljplanen finns också ett trafikområde för en eventuellt kommande framtida spårväg.

Samråd

Samrådsmöte, i form av öppet hus, kommer att hållas den 11 oktober klockan 16.30-19.30 på Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, Hjorthagen.

Samråd för detaljplan Energihamnen pågår fram till den 31 oktober.

Mer information om samrådet och Energihamnen

Uppdaterad