Granskning för 103 nya hyresrätter vid Hagsätravägen

Bilden visar en karta över Hagsätra med planområdet markerat.
Den rosa, streckade linjen visar var planområdet ligger.

Stockholms stad planerar tillsammans med Stockholmshem 103 nya hyresrätter längs Hagsätravägen. Detaljplanen ställs nu ut för granskning 16-30 oktober 2018.

Planförslaget kan granskas under tiden 2018-10-16 – 2018-10-30 i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

Planförslaget visas även i Nya Rågsveds Folkets hus i Rågsved, Rågsvedstorget 11, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast sista granskningsdagen ha inkommit till: 
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer 2017-03225.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Justeringar i detaljplanen efter samråd

De stora justeringarna sedan samrådet är att Stockholmshusens fasader har bearbetats genom att antalet fönstertyper utökats. De tidigare planerade 2-luftsfönstren har kompletterats med 3-luftsfönster. De bredare 3-luftsfönstrerna syftar till att skapar ett inslag av en mer horisontell fasad vilket kan göra att husen upplevs mer grundade och mindre höga.

Dessutom har bebyggelsen anpassats till konsekvenserna av eventuella skyfall (100-årsregn). Den främsta översvämningsrisken i planförslaget är dagvatten som rinner mot husen från omgivande högre naturmark vid ett skyfall. Genom att avleda dagvattnet via svackdiken runt fastigheterna samt tillåta att mindre delar vatten magasineras på bostadsgårdarna kan denna risk hanteras. Vattnet riskerar längre nedströms att ansamlas utmed Hagsätravägen. Med underlag och beräkningar från de nya skyfallsmodelleringarna har byggnaderna i planförslaget placerats på en sådan höjd att skyfallsvatten inte riskerar att bli stående intill fasad och förhindrar utrymning eller riskerar att byggnaderna skadas.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar.

Läs mer om

Uppdaterad