dcsimg

Samråd för nya bostäder vid Sockenplan

flygfoto där ungefärligt planområde markerats med en röd linje
Ungefärligt planområde

I projektet föreslås cirka 70 nya bostäder vid Sockenplan i Gamla Enskede. Förslaget berör del av Enskede Gård 1:1 vid kvarteret Häradsdomaren. Samråd pågår 13 november 2018–11 januari 2019. Välkommen på samrådsmöte tisdagen den 27 november klockan 17.30–19.00 i Tekniska Nämndhuset.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för ett gräsbeklätt område nära Sockenplan, söder om Sankt Eriks katolska skola. Förslaget innehåller två nya flerbostadshus i fyra våningar, samt fem stycken nya parhus. På flerbostadshusen föreslås gemensamma takterrasser för de boende, och parhusen får en takterrass per parhuslägenhet. Parkeringsplatser inryms i garage under flerbostadshusen, samt på de nya parhustomterna.

Växtligheten i den befintliga slänten söder om skolan behålls till största delen. Flera nya fickparker för allmänheten föreslås i mittersta och östra delen av planområdet, med sittplatser och lekytor för barn, samt en yta för odling i pallkragar. Planförslaget innebär också att en ny lokalgata anläggs i området, för att möjliggöra angöring av byggnaderna. Två förslag för utformning av gatan är aktuella i detta skede – ett där en vändplan placeras i områdets västra del, och ett där en utfart mot Enskedevägen anordnas.

Planområde

Förslaget berör del av Enskede Gård 1:1 vid kvarteret Häradsdomaren.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådsperioden 13 november 2018–11 januari 2019 på följande platser:

  • Tekniska Nämndhusets utställningsyta Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen
  • Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantörs kontor, Slakthusplan 8A

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast 11 januari 2019.

Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

Ange alltid diarienummer 2017-09908

Samrådsmöte

Samrådsmöte genomfördes tisdagen den 27 november.

Läs mer om Häradsdomaren

Uppdaterad