Samråd om Magelungens strand

Visionsbild för Magelungsvägen. Illustration: White arkitekter/Stadsbyggnadskontoret.
Visionsbild för Magelungsvägen. Illustration: White arkitekter/Stadsbyggnadskontoret.

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för Magelungen 2:1, med med 900 nya bostäder, tre förskolor, nya mötesplatser längs Magelungens strandpromenad och en omvandling av Magelungsvägen till en stadsgata. Samrådet pågår till den 18 januari 2019 och två samrådsmöten hålls.

Förslag till detaljplan

Planförslaget visar tre grupper av sammansatta kvarters­volymer med varierade byggnadshöjder som är högre och slutna mot Mage­lungsvägen och öppna mot sjön. Mellan kvarte­ren bevaras naturmark som är en viktig del av de ekologiska spridnings­vägarna inom Hanvedenkilen och längs Magelungen. Detaljplanen ger möjlighet till tre förskolor i naturnära läge.

Magelungsvägen byggs om till en gata med stadskvaliteter med fortsatt god framkomlighet för regional trafik, med cykelstråk för cykelpendling, flera busshållplatser och möjlig­heter till lokaler i bottenvåningen. Delar av Fågelviksbac­ken blir lågfartsgata med angöringsmöjlighet till befintliga och nya bostäder.

Nya mötesplatser utvecklas längs Magelungens strandpromenad; den sluttande grässlänten söder om Nykroppagatan, Skogsparken i mitten av planområdet och bryggor vid vattnet. En ny gång- och cykelbro över Magelungsvägen och Nynäsbanan kopplar ihop Magelungens strand och Fagersjö med Fagersjö­skogen och västra Farsta samt Hög­dalen.

En viss del av den tillkommande bebyggelsen planeras inom strand­skyddsområdet för att uppnå en kontinuerlig koppling mellan Fagersjö och Farsta i enlighet med gällande översiktsplan samt som bullerskydd för parken.

Planområde

Magelungens strand, en del av Farsta 2:1, ligger mellan sjön Magelungen och Magelungsvägen och sträcker sig från Havsörnsvägen och kvarteret Mätdonet i Fagersjö till Nykroppagatan.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under tiden 20 november 2018 – 18 januari 2019:

  • i lokal Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • på Farsta bibliotek, Farstagången 8, de tider då lokalen har öppet.
  • På mötesplats Fagersjö, Havsörnsgränd 8, de tider då lokalen har öppet.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast 18 januari 2019.

Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

Ange alltid diarienummer 2015-14704.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den:

  • 4 december 2018 klockan 18–20 på Farsta Stadsdelsförvaltning, Storforsplan 36, i lokal Storfors.
  • 14 januari 2019 klockan 18–20 på Mötesplats Fagersjö, Havsörnsgränd 8.

Läs mer om projektet

Uppdaterad