dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 52

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 52 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Jul- och nyårshelgen

Under de röda dagarna kommer inga arbeten att utföras. Det kan dock komma att snöröjas inne på arbetsplatsen om det blir kraftiga snöfall.

Under de helgfria dagarna vecka 1 kommer pålningsarbeten att utföras i sponten tvärs över Katarinaschaktet.

Övriga arbeten sätter igång igen som vanligt vecka 2.

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, pågår arbete med att riva bjälklaget. Sågning utförs dagtid och betong lyfts bort nattetid, på vardagsnätter då tunnelbanan inte går. De första månaderna 2019 kommer det fortsatt att göras lyft under vardagsnätter. Det är relativt tysta arbeten, men lastbilar och backsirener kan komma att höras. Cirka 50 nätter av lyft återstår.

Förkortning av arm på tornkran

Onsdag till fredag vecka 1 kommer armen på tornkranen som står vid Katarinavägen att kortas ned. Armen kommer att lyftas ned på Katarinavägen där den byggs om. Under tiden för lyft kommer flaggvakter att temporärt spärra gångvägarna. Leveranser till adresser på Katarinavägen kommer att vara möjliga och gång/cykelvägar begränsas i övrigt inte.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Vecka 2 (2019) kommer sprängningsarbetena för en bussterminal i Katarinaberget att sätta igång och börja märkas av för verksamheter i närområdet. Arbetena kommer orsaka vibrationer vid sprängning samt stomljud vid borrning.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Det utförs just nu en långhålsborrning 47 meter vågrätt under Katarinavägen, söderut från arbetsområdet vid Lokattens trappa. Hålet borras i etapper, först en smalt hål, 75 mm, som sedan utökas i omgångar tills det är 450 mm i diameter. Detta moment har blivit uppskjutet. Nu beräknas arbetena starta i början av 2019, cirka vecka 2. Påverkade fastigheter kommer att bli meddelade senast ett dygn innan borrningen startar.

Nere på Stadsgården pågår borrning för förstärkning av berg samt iordningställande av arbetsytor.

Katarinaschaktet

Nu är de arkeologiska utgrävningarna klara och tar paus för en tid framöver.

I februari kommer betongarbetena i Katarinaschaktet att växla upp. Då kommer stora delar av bottenplattan att gjutas och det kommer att bli mer tydligt hur nya Slussens konstruktioner börjar växa fram.

I slutet av januari, kommer borrning av pålar och spont att sätta igång. Tre maskiner kommer att arbeta parallellt för att borra de 343 pålarna som ska ned i detta område. Till en början är det bara en maskin men successivt kommer de andra maskinerna tas in. Detta grundläggningsarbete beräknas pågå till sommaren 2019.

Spont och pålning vid Skeppsbron

Vid Skeppsbron pågår förberedande arbeten för den nya huvudbron. Kajen breddas och grundläggning för brons landfäste utförs. Grundläggningsarbeten består främst av borrning och gjutning av pålar, stag och betongarbeten.

Den gamla kajlinjen rivs, så en del sågning och bilningsarbeten utförs också vid Skeppsbrons södra delar.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan pågår pålning och vid tunnelbanebron pågår spontningsarbeten. Nu borras cirka 20 pålar ned till ett djup om 60 meter, cirka en påle om dagen. När pålningen är klart kommer spontarbeten att pågå fram till jul.

Vid Hiltons fasad, nere från Guldfjärdsplan, ska nu ett stigschakt i betong byggas. Det görs etappvis från en ställning som byggs uppåt del för del. Arbetena kommer att preliminärt att pågå till januari. Detta stigschakt kommer sedan att kopplas ihop med kulverten som byggs under gatan och i vattnet. 

Munkbron

Vid Munkbrokajen, i höjd med Triewaldsgränd, borras pålar för att i framtiden kunna bredda kajen. De färdigborrade pålarna kommer inom kort även att stoppslås, vilket dånar en del.

Vid Munkbrokajen pågår schaktningsarbeten för en ledningskulvert som kommer att lanseras i november eller december. Kulverten är uppdelad i två delar. De har nu kommit sjövägen hela vägen från Danmark, där den prefabricerats. Dessa är nu parkerade vid Söder Mälarstrand. Den första halvan av kulverten kommer inom kort att sänkas ned i vattnet mellan Munkbron och Sjöbergsplan.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad