dcsimg

Informationsmöte om det nya masslogistikcentret

Cirka 40 personer kom till informationsmötet i Tekniska Nämndhuset angående det nya masslogistikcentret i Frihamnen. Representanter från Stockholms stad berättade om den planerade verksamheten och svarade på frågor.

De flesta åhörare var boende i området intill Frihamnen. Många frågor handlade om ökad trafik i området, samt buller och damm från anläggningen. Flera åhörande menade att situationen längs Tegeluddsvägen, som redan idag är en trafikerad gata, kommer att förvärras då masslogistikcentret (MLC) bidrar till ytterligare trafik. Det fanns också en oro för buller och damm från anläggningen. Fredrik Bergman, genomförandechef, berättade om olika åtgärder som staden vidtagit för att minimera störningar från anläggningen.

Många var upprörda över placeringen av masslogistikcentret och hade frågor om detta. Fredrik Bergman förklarade att vi utrett fem-sex olika alternativ inom området Norra Djurgårdsstaden och att många områden faller bort då de står inför markrening och bebyggelse, eller ingår i Hamnens arrende-, och verksamhetsområde. Loudden som nämndes i sammanhanget har prövats, men faller på att det inte går att få tillgång till platsen innan oljebolagen är evakuerade och anläggningar rivna mm, tidigast 2022.

Tomas Underskog, ombud för masslogistikcentrets miljötillstånd, beskrev de olika processerna med anmälan, tillstånd, samråd och möjligheterna att påverka. Det blev en lång diskussion om dessa frågeställningar.

Anmälan om att driva verksamhet för massor som är lätt förorenade lämnades in våren 2018. Den anmälan ger staden möjlighet att driva verksamhet för ca 90 % av schaktmassorna. (behandlingsklass 1 och 2), då den absolut största andelen massor i Norra Djurgårdsstaden är lätt förorenade. Miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet var närvarande på mötet och berättade om hur tillsyn av anmälningsärenden går till, och även vilka möjligheter närboende medborgare har att klaga.

Mängden farligt avfall (behandlingsklass 3 och 4) har i tidigare projekt i Norra Djurgårdsstaden uppgått till är ca 5 % - 10 % av den totala mängden. Tillståndsansökan för en sådan hantering inom ramen för MLC, samt att bedriva hamnverksamhet ska lämnas in under 2019. I samband med det ska en miljökonsekvensbeskrivning göras, samt synpunkter som kom in genom samrådet (okt/nov -18) tas i beaktande.

Mötet avslutades med en inbjudan att besöka masslogistikcentret den 18 december samt den 22 januari kl 17-18.

Nyttorna med ett masslogistikcenter

Masslogistikcenter är ett logistikcenter för sortering schaktmassor. Genom att sortera ut rent material som schaktas upp kan antalet transporter minska med upp till 60 %.

Genom att hantera materialet inomhus, minimeras risken för damm och lukt samt att dagvatten från schaktmassor kan omhändertas och renas på ett säkert sätt. Genom att överföra materialtransporter till båt för vidare hantering till deponi utanför region Stockholm minskar både utsläpp och kostnader. Sammanfattningsvis kan sägas att masslogistikcentret halverar utsläpp av klimatgaser och att projektkostnader sänks med ca 40 % - 50 %.

Läs om frågor och svar om masslogistikcentret

Uppdaterad