Programsamråd om utvidgning av museum på Djurgården

Fotomontage med 3d-modell från korsningen Djurgårdsvägen/ Allmänna gränd.
Fotomontage med 3d-modell från korsningen Allmänna gränd/Djurgårdsvägen.

Välkommen att tycka till om planprogrammet för en utvidgning och utveckling av fastigheten Konsthallen 15 på Djurgården där bland annat ABBA The Museum med restaurang och Pop House Hotel finns. Du kan lämna dina synpunkter till 30 januari 2019.

Inbjudan till programsamråd

Planprogrammets innehåll

På platsen finns idag två byggnader. Dels restaurangbyggnaden Linden från 1880, dels en sommarpaviljong uppförd 1928. Båda byggnaderna är grönklassade av Stockholms stadsmuseum, vilket är den näst högsta klassen ur kulturmiljösynpunkt.

En av nuvarande byggnader föreslås rivas men gatufasaderna behålls, och en ny byggnad byggs bakom de bevarade fasaderna. I planarbetet ska också möjligheten att bygga ihop Konsthallen 15 med Konsthallen 2 prövas, samt möjligheten att skapa ytterligare källarplan som kan användas för fastighetens tänkta ändamål. Bland annat en utvidgning av museet intill.

Miljökonsekvensbeskrivning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för kulturmiljöfrågor tagits fram.

Programskedet prövar förslaget på ett tidigt stadium

Programskedet innebär en möjlighet att på ett tidigt stadium pröva frågor om svåra avvägningar mellan motstående intressen. Under programsamrådet kan remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper framföra sina synpunkter på förslaget i ett tidigt skede.

Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter och remissvar och redovisas för stadsbyggnadsnämnden som tar ställning till planeringens fortsatta inriktning.

Därefter kan stadens arbete med att ta fram en detaljplan påbörjas.

Planområde

Planområdet innefattar fastigheterna Konsthallen 2 och Konsthallen 15, i hörnet Allmänna gränd och Djurgårdsvägen på Djurgården. Båda fastigheterna ägs av Stockholms stad och upplåts till Pop House genom ett tomträttsavtal.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 19 december 2018 – 30 januari 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4, under husets ordinarie öppettider.

Välkommen på öppet hus

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls onsdag 16 januari 2019 klockan 17.00 – 18.30 i Gamla Biblioteket i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet

Uppdaterad