dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 5

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 5 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Nattarbeten

Periodvis fram till sommaren kommer det att göras lyft under vardagsnätter (tågfria tider) på ytan bakom den nya t-baneuppgången. Det är relativt tysta arbeten, men lastbilar och backsirener kan komma att höras.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget kommer transporter av bergmassor att ske nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Under helger vecka 6 till 28 (4/2 – 14/7) kommer grundläggningsarbeten att utföras på ytan där gamla bussterminalen låg. Arbetsmomenten innefattar främst pålning och spontning. Detta beräknas inte störa boende då arbetena utförs nere vid Stadsgårdsleden, långt bort från närmsta bostad.

I sponten som går tvärs över Katarinaschaktet kommer det att roteras pålar nu i helgen (26-27 jan). Dessa arbeten bullrar en del men bedöms inte störa några boende.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Sprängningsarbetena för bussterminalen i Katarinaberget pågår. Just nu sprängs en arbetstunnel om cirka 5x5 meter ut, tvärs igenom den framtida terminalen. Nu när utsprängningen av arbetstunneln kommit ur en kurva kommer storleken på salvorna att öka. Detta innebär kraftigare sprängningar och något längre perioder då det borras, men även att de tysta perioderna blir längre.

Första kvartalet 2019 kommer det bara att vara en tunnelfront, för att i kvartal 2 att växla upp till fler fronter och kraftigare borrmaskiner. Detta kommer innebära mer stomljud och fler sprängsalvor per dag. Tunnelsalvor kan komma att bli upp till tio sekunder långa och kan liknas vid ett smatterband. Till en början kommer salvorna att hållas på en låg nivå för att se hur berget reagerar och hur vibrationerna sprids. När sprängarna lärt sig mer om berget och de kommit längre in kommer salvorna att bli större/längre.

I parkeringshuset/skyddsrummet vid Katarinavägen pågår rivningen av betongkonstruktioner samt sanering. Det är förberedande arbeten till byggandet av bussterminalens huvudentré. En hydraulhammare kommer att användas för att riva betong nära mynningen på Katarinavägen vilket kommer att bullra en del. Dessa arbeten beräknas ta cirka 2 veckor och startar vecka 5.

I mitten av februari planeras starten av sprängningsarbeten för en av ingångarna till bussterminalen nedanför Lokattens trappa.

Framdriftskarta för vecka 5

Klicka här för att se kartan i större format

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Ny bodetablering på Stadsgårdsleden

Längs berget på Stadsgårdsleden, i höjd med Birkaterminalen, kommer snart en bodetablering att börja byggas. Det handlar om 32 bodar som kommer att inhysa entreprenören Implenia som utför sprängningsarbetena i Katarinaberget. Stålställningen för bodarna börjar byggas vecka 5 och sedan tillkommer hiss, målning, brandskydd och inlastning av själva bodarna. Arbetena kommer att pågå i några månader, men det är tysta arbeten.

Rendering som visar hur bodetableringen på Stadsgårdsleden kommer att se ut inom en snar framtid

Katarinaschaktet

 I Katarinaschaktet pågår spont- och pålningsarbeten på flera platser. Pålarna och spontrören roteras ned, vilket är en tystare metod än vibrering.

Under vecka 4 dardades det nere i Katarinaschaktet. Att darda innebär att man spräcker berget med hjälp av hydraulik. Nu kommer schaktning och tillplattning av marken att ske. Sedan kommer gjutningar att ta vid även där.

Stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna pågår i Katarinaschaktet. I februari kommer dessa betongarbeten i att växla upp. Då kommer stora delar av bottenplattan att gjutas och det kommer att bli mer tydligt hur nya Slussen börjar ta form. Cirka 1500 kubikmeter betong kommer att gjutas inom dessa grundläggningsarbeten som beräknas pågå till sommaren 2019. 

Nygjutna pelare i Katarinaschaktet för det framtida atriet.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Trottoaren längs med Sjömansinstitutet och slutet av Glashuset har nu ersatts med gångbryggor. Schaktningsarbeten pågår längs fasaden på husen och vid Lokattens trappa. Dessa arbeten beräknas blir klara inom cirka en vecka, sedan börjar nedmonteringen av de gamla konstruktionerna under gatan. Man har även grävt fram den gamla Glasbruksgatan som ersattes av Katarinavägen år 1911.

Det kommer att utföras en långhålsborrning 47 meter vågrätt under Katarinavägen från arbetsområdet vid Lokattens trappa. Hålet borras i etapper, först en smalt hål, 75 mm, som sedan utökas i omgångar tills det är 450 mm i diameter. Dessa arbeten planeras att starta vecka 5 och beräknas pågå i cirka tre veckor. 

Spont och pålning vid Skeppsbron

Vid Skeppsbron pågår förberedande arbeten för den nya huvudbron. Kajen breddas och grundläggning för brons landfäste utförs. Grundläggningsarbeten består främst av borrning och gjutning av pålar, stag och betongarbeten.

Den gamla kajlinjen rivs, så en del sågning och bilningsarbeten utförs också vid Skeppsbrons södra delar. Det spontas och schaktas även för ett stigschakt där ledningar kommer att dras.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Spontningen som pågått vid Sjöbergsplan senaste tiden är nu klar, och form och gjutning för kulvert och tunnlar tar vid.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad